Kok­ki lou­nas­kah­vi­laan, Pir­kan­maa, Lempäälä

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kok­kia lou­nas­kah­vi­laan Ideaparkiin! 

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä teet ruo­an val­mis­tus­ta sekä jon­kin ver­ran asia­kas­pal­ve­lua kas­sal­la ja tar­peen mukaan sali­työs­ken­te­lyä. Työ­tä on tar­jol­la aina­kin 90h/3vko. Työ­vuo­ro­ja on välil­lä ma-su ja töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa. Vapaa­päi­vät ovat aina peräk­käin. Työt alka­vat heti sopi­van teki­jän löy­dyt­tyä. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja 6kk koea­jan jäl­keen on mah­dol­lis­ta siir­tyä asiak­kaam­me kirjoille. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan vauh­dik­kaas­sa ympä­ris­tös­sä. Työ­hön anne­taan hyvä pereh­dy­tys ja muka­vas­sa työ­po­ru­kas­sa on help­po saa­da tar­vit­taes­sa apua. Palk­kaus ja muut työ­suh­teen ehdot poh­jau­tu­vat MaRa:n työ­eh­to­so­pi­muk­seen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-yhteys­hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Odo­tam­me:

Teh­tä­vä sopii oma-aloit­tei­sel­le ja reip­paal­le teki­jäl­le, joka naut­tii asia­kas­pal­ve­lu­työs­tä eikä pel­kää kii­ret­tä. Aiem­pi koke­mus vas­taa­vas­ta työs­tä on eduk­si, mut­ta työ­hön oppii nopeas­ti myös koke­mat­to­mam­pi­kin teki­jä.  Asiak­kai­na käy niin suo­ma­lai­sia kuin ulko­maa­lai­sia­kin asiak­kai­ta, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää suo­men ja englan­nin kie­len taitoa. 

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si paris­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Lem­pää­lä, Pirkanmaa
Työ alkaa: Heti sopi­van teki­jän löydyttyä
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: MaRa TES/sopimuksen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12117209