Kivi­työn­te­ki­jä, Kan­ta-Häme, Pirkanmaa

Kivi­työn­te­ki­jä

Tam­pe­reen Viher­ra­ken­nus etsii kivi­työn­te­ki­jöi­tä kesäkaudelle.

Työn kuvaus

Tam­pe­reen Viher­ra­ken­nus tekee kivi­ra­ken­ta­mis­ta ja piha­ki­vien asen­nus­ta yksityis‑, talo­yh­tiö­pi­hoi­hin ja yri­tys­kiin­teis­töil­le. Koh­teet ovat eri­ko­koi­sia uudis- tai kor­jaus­koh­tei­ta. Työ­hön kuu­luu kivi­puo­len moni­puo­li­set työt kuten mit­taa­mi­nen, työ­pii­rus­tus­ten luke­mi­nen, poh­jien teko ja eri­lai­set kivia­sen­nuk­set. Koh­tei­ta on Pir­kan­maan ja Kan­ta-Hämeen alu­eel­la. Työ­tä on tar­jol­la kokoai­kai­ses­ti, mut­ta työ­päi­vien pituus vaih­te­lee työ­ti­lan­teen mukaan. Työt alka­vat alus­ta­vas­ti tou­ko­kuun alus­sa ja päät­ty­vät syys­kuun lopus­sa säis­tä riip­puen. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Tar­joam­me

Tar­joam­me fyy­si­sen ja lii­kun­nal­li­sen työn, jos­sa ei ole puu­tet­ta rait­tiis­ta ulkoil­mas­ta. Tam­pe­reen Viher­ra­ken­nus tun­ne­taan luo­tet­ta­va­na pal­ve­lun­tar­joa­ja­na, jon­ka hen­ki­lös­tö ja esi­mie­het ovat osaa­via ammattilaisia.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Odo­tam­me

Odo­tam­me aiem­man alan koke­muk­sen lisäk­si rei­pas­ta asen­net­ta, kykyä työs­ken­nel­lä itse­näi­ses­ti ja jous­ta­vuut­ta työ­ai­ko­jen suh­teen. Työ­mai­den sijain­nit vaih­te­le­vat, min­kä vuok­si edel­ly­täm­me b‑ajokorttia ja omaa autoa. Lisäk­si edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­van työturvallisuuskortin.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Kan­ta-Häme, Pir­kan­maa, Kan­ta-Häme, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 26.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 13.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7169106