Kivi­ra­ken­ta­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kivi­ra­ken­ta­jaa Tampereelle!

 

Työn kuvaus

Tar­jol­la kivi­ra­ken­ta­jan teh­tä­vä asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me. Teh­tä­väs­sä kor­ja­taan van­ho­ja kivi­ra­ken­nuk­sia ja nii­den jou­kos­sa on esi­mer­kik­si museo­vi­ras­ton suo­je­le­mia koh­tei­ta. Lisäk­si teh­tä­vään saat­taa kuu­lua yksit­täi­siä maan­ra­ken­nus­töi­tä. Teh­tä­vä on päi­vä­työ. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na työl­lis­tyä asiak­kaan työntekijäksi.

Odo­tam­me sinulta

Vank­kaa käsi­työ­osaa­mis­ta ja kivia­lan kou­lu­tus­ta. Kaik­ki koke­mus his­to­rial­lis­ten kivi­koh­tei­den enti­söi­mi­ses­tä on haki­jan eduk­si. Lisäk­si toi­vom­me rei­pas­ta asen­net­ta ja kykyä teh­dä tark­kuut­ta vaa­ti­vaa työtä.

Tar­joam­me

Mie­len­kiin­toi­sen teh­tä­vän, jos­sa pää­see haas­ta­maan omaa ammat­ti­tai­to­aan. Osaa­val­le teki­jäl­le on tar­jol­la kil­pai­lu­ky­kyi­nen palkkaus.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Oikean hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 7.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 27.6.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7641095