Kir­ves­mies, Uusi­maa, Espoo, Hel­sin­ki, Vantaa

Kir­ves­mies

Etsim­me nyt Hand­so­me-raken­nus­pal­ve­luil­le kir­ves­mies­tä vaki­tui­seen työsuhteeseen. 

Raken­nus­pal­ve­lu Hand­so­me perus­tet­tiin tar­pees­ta teh­dä asioi­ta eri taval­la raken­nusa­lal­la. Raken­nusa­laa ovat mie­les­täm­me vai­van­neet pit­kään luot­ta­muk­sen puu­te alan yri­tyk­siä koh­taan, toi­min­nan sul­keu­tu­nei­suus ja ilo­ton yrityskulttuuri. 

Arvos­tam­me roh­keut­ta tuo­da vil­lit ja epä­tyy­pil­li­set ideat ja rat­kai­sut ilmi. Kan­nus­tam­me niin työn­te­ki­jöi­täm­me kuin asiak­kai­tam­me eri­lai­siin ideoi­hin ja rat­kai­sui­hin joi­hin ei aina ole totut­tu. Olem­me kaik­ki yhden­ver­tai­sia ja haluam­me tukea tasa-arvon kehi­tys­tä. Toi­mim­me hie­rar­ki­ses­sa orga­ni­saa­tio­mal­lis­sa mut­ta aina yhden­ver­tai­si­na jäse­ni­nä. Kun­nioi­tam­me ja koh­te­lem­me toi­siam­me kuin per­het­tä taus­taan, suku­puo­leen tai etni­syy­teen katsomatta.

Haus­sa on nyt tyyp­pi joka ei pel­kää työn tekoa tai pin­kin pai­dan pääl­le puke­mis­ta. Tar­joam­me sinul­le vaki­tui­sen työ­suh­teen PK-seu­dul­ta. Työ alkaa joko vuo­den vaih­tees­sa tai helmikuussa.

Toi­vom­me sinulta: 

  • Laa­toi­tus­tai­toa
  • ajo­kort­tia (oma auto plussaa)
  • oma­toi­mi­suut­ta
  • tai­toa lukea piirrustuksia
  • luo­tet­ta­vuut­ta
  • kykyä työs­ken­nel­lä itsenäisesti
  • mär­kä­ti­la­ser­ti­fi­kaat­ti kat­so­taan eduksi

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta, tai suo­raan säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­ta; 044–7373900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka 0447373900 janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: tam­mi-hel­mi­kuus­sa 22 Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 12.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5722660