Kiin­teis­tön­hoi­ta­ja, Tur­ku

Kiin­teis­tö­pal­ve­lut Lai­ne ja Num­mis­to etsii koke­nut­ta kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa pit­kä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen!

Kiin­teis­tö­pal­ve­lut Lai­ne & Num­mis­to Oy on vuon­na 2007 perus­tet­tu kiin­teis­tö­huol­toa­lan per­hey­ri­tys. Vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na yri­tys on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti ja he työl­lis­tä­vät­kin jo usei­ta kym­me­niä kiin­teis­tö­alan ammat­ti­lai­sia. Hei­dän asia­kas­kun­taan­sa kuu­luu sekä pie­niä että iso­ja osa­keyh­tiöi­tä, kiin­teis­tö­jä ja lii­ke­ti­lo­ja ympä­ri Turun talous­a­luet­ta.

Työn kuvaus:

Kiin­teis­tön­hoi­ta­ja työs­ken­te­lee moni­puo­li­sis­sa sisä- ja ulko­töis­sä. Työ­hön kuu­luu esi­mer­kik­si ulkoa­luei­den hoi­toa, eri­lai­sia huolto‑, kor­jaus- ja sii­vous­teh­tä­viä sekä mui­ta ylei­siä kiin­teis­tön­hoi­toon liit­ty­viä töi­tä.

Työt sijoit­tu­vat eri­lai­siin koh­tei­siin Turun talous­a­lu­eel­la. Koh­teet voi­vat olla esi­mer­kik­si, viras­to­ja, sai­raa­loi­ta, päi­vä­ko­te­ja tai kou­lu­ja. Työ­hön kuu­luu näi­den koh­tei­den välil­lä liik­ku­mis­ta, joten oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus on ehdo­ton vaa­ti­mus. Töi­tä teh­dään päi­vä­vuo­ros­sa klo 7–15.

Työt alka­vat heti ja teh­tä­vään etsi­tään koke­nut­ta työn­te­ki­jää, joka pys­tyi­si sitou­tu­maan pidem­piai­kai­seen työ­suh­tee­seen!

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen kiin­teis­tön­hoi­toa­lan työn moni­puo­lis­ten teh­tä­vien paris­sa. Työs­sä pää­see työs­ken­te­le­mään vaih­te­le­vis­sa koh­teis­sa sekä ulko- että sisä­töis­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta kiin­teis­tön­hoi­don teh­tä­vis­tä ja alan kou­lu­tus­ta. Odo­tam­me myös mah­dol­li­suut­ta käyt­tää työs­sä omaa autoa. B‑ajokortti on pakol­li­nen, mut­ta myös muut kor­tit kat­so­taan eduk­si! Työs­sä tar­vi­taan oma­toi­mis­ta ja toi­meen tart­tu­vaa työ­asen­net­ta, hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja halua työs­ken­nel­lä vaih­te­le­vis­sa työ­teh­tä­vis­sä sääs­sä kuin sääs­sä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Ter­hi Sol­mu­la, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), terhi.solmula@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.09.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.09.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 2491742