Kiin­teis­tö­huol­to­yh­tiön por­ras­sii­voo­jia, Espoo, Hel­sin­ki, Vantaa

Etsim­me kiin­teis­tö­huol­to­yh­tiön asiak­kaal­lem­me porrassiivoojia!

Työn kuvaus

Haem­me nyt Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le Espoon, Hel­sin­gin ja Van­taan alu­eel­le kiin­teis­töi­hin por­ras­sii­voo­jia, esi­mer­kik­si Kruu­nu­haan alu­eel­le. Työ on kokoai­kai­nen ja vaki­tui­nen. Työt sijoit­tu­vat arki­päi­viin ja töi­tä teh­dään päi­vä­vuo­rois­sa. Työn kuvaan kuu­luu kiin­teis­tö­jen yleis­ten tilo­jen sii­voa­mi­nen, sisäl­täen mah­dol­li­set sau­na­ti­lat ja pyöräkellarit.

Tar­joam­me

Tar­joam­me sinul­le vaki­tui­sen ja kokoai­kai­sen työn moni­puo­li­ses­ti Pää­kau­pun­ki­seu­dun eri koh­teis­sa, hyväs­sä työ­pai­kas­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan (Kiin­teis­tö­alan TES).

Odo­tam­me

Odo­tam­me sinul­ta rei­pas­ta ja tart­tu­vaa otet­ta työn­te­koon, sekä riit­tä­vää fyy­sis­tä kun­toa. Tähän työ­hön pää­see kiin­ni ilman aikai­sem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta. Työ­hön tar­vi­taan kui­ten­kin B‑ajokorttia, sil­lä tulet kul­ke­maan toi­mek­sian­ta­jan autol­la koh­tei­siin. Työ­hön vaa­di­taan myös suju­vaa suo­men kie­len taitoa. 

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Ethän odo­ta vaan lähe­tä hake­muk­se­si lomak­keel­la mah­dol­li­sim­man pian! Täs­sä työs­sä pää­see aloit­ta­maan nopeal­la­kin aika­tau­lul­la ja aloi­tam­me myös haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Pai­kat täy­te­tään heti sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä arki­sin klo 10–14: Mil­la Pau­la­mä­ki, puh. 0400 167 793 / milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 16 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 0400 167 793 / milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Kiin­teis­tö­alan TES Paik­ko­jen lkm: 4 Haku päät­tyy: 29.11.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 22.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9559567