Kiin­teis­tö­huol­ta­ja tal­vi­se­son­kiin ❄️, Tampere

Etsim­me konea­jo­tai­tois­ta kiin­teis­tö­huol­ta­jaa tal­vi­se­son­kiin Tampereelle! 

Työn­ku­vaan kuu­luu ensi­si­jai­ses­ti lumen auraa­mi­nen, mut­ta toi­vom­me, että olet val­mis teke­mään myös mui­ta kiin­teis­tön­huol­lon teh­tä­viä. Työ­koh­teet sijait­se­vat Tam­pe­reen sisäl­lä. Töi­tä on tar­jol­la 37,5h/vko tal­vi­kau­den ajal­le ja työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si mää­rä­ai­kai­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta työs­sä on mah­dol­li­suus jat­koon asiak­kaam­me kirjoilla. 

Odo­tam­me haki­jal­ta suo­men kie­len tai­toa ja aiem­paa koke­mus­ta auraa­mi­ses­ta sekä kiin­teis­tön­huol­lon teh­tä­vis­tä ylei­ses­ti. Lisäk­si työ­hön vaa­di­taan työ­tur­val­li­suus- ja tie­tur­va­kor­tit, mut­ta näi­den hank­ki­mi­ses­sa voi­daan tar­vit­taes­sa avustaa. 

Tar­joam­me muka­van työ­pai­kan ja työn, jos­sa teke­mis­tä riit­tää. Aloi­tus­palk­ka on osaa­mi­ses­ta riip­puen 12–14€/h. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 040 1968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: 12–14€/h Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 1.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 24.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9584499