Kiin­teis­tö­huol­ta­ja, Nokia

Etsim­me Asiak­kaal­lem­me Kiin­teis­tö­huol­ta­jaa Nokial­le nopeal­la aloituksella.

Työn­ku­vaan kuu­luu perus kiin­teis­tö­huol­lon teh­tä­vät eri kiin­teis­töis­sä, pää­osin asuin­ra­ken­nuk­sia ja ker­ros­ta­lo­ja. Sisä-ja ulko­hom­mia. Ei tar­vit­se olla val­mis rau­dan­lu­ja ammat­ti­lai­nen, mut­ta intoa uuden oppi­mi­seen pitää löy­tyä! Työs­sä on myös aina välil­lä päi­vys­tys vuo­ro, joka vii­des viik­ko. Myös­kin tilan­teen mukaan tar­vit­taes­sa teh­tä­vä lumi­töi­tä käsin sekä koneel­la. Työ­tä teh­dään pää­asias­sa Nokian alu­eel­la, mut­ta myös­kin lähia­lu­eet kuu­lu­vat työ alu­eek­si. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si mää­rä­ai­kai­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta työs­sä on mah­dol­li­suus jat­koon asiak­kaam­me kirjoilla. 

Odo­tam­me haki­jal­ta suo­men kie­len tai­toa, oma-aloit­tei­suut­ta, rei­pas­ta otet­ta työ­hön ja halua oppi­maan uut­ta. Eduk­se­si kat­so­taan aikai­se­min koke­mus kiin­teis­tö­huol­lon teh­tä­vis­tä ja eri­lais­ten konei­den käy­tös­tä yms.

Tar­joam­me muka­van työ­pai­kan ja työn, jos­sa teke­mis­tä riit­tää. Aloi­tus­palk­ka on osaa­mi­ses­ta riip­puen 2200–2600€/kk. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat arki­sin 9.00–16.00 Pek­ka Aar­niol­ta puh. 040 160 1902 / pekka.aarnio@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Pek­ka Aar­nio, 040 160 1902, pekka.aarnio@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Pir­kan­maa Työ alkaa: Heti Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: 2200–2600€/kk Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 2.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9594082