Kiin­teis­tö­huol­ta­ja, Nokia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kiin­teis­tö­huol­ta­jaa Nokialle.

Työn­ku­vaan kuu­luu ylei­set kiin­teis­tö­huol­lon sisä- ja ulko­työt eri kiin­teis­töis­sä, pää­osin koh­tei­na on asuin­ra­ken­nuk­sia ja ker­ros­ta­lo­ja.  Kysees­sä on arki­päi­vä­työ ja joka vii­des viik­ko on päi­vys­tys­vuo­ro. Työ­tä teh­dään pää­asias­sa Nokian alu­eel­la, mut­ta jon­kin ver­ran myös naa­pu­ri­kun­nis­sa. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si mää­rä­ai­kai­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, ja työs­sä on mah­dol­li­suus vaki­tui­seen jat­koon asiak­kaam­me kirjoilla. 

Odo­tam­me haki­jal­ta suo­men kie­len tai­toa, oma-aloit­tei­suut­ta, rei­pas­ta otet­ta työ­hön ja halua oppia uut­ta. Lisäk­si vaa­di­taan aiem­paa koke­mus­ta kiin­teis­tön­hoi­don teh­tä­vis­tä ja eri­tyi­ses­ti konea­jo­tai­to kat­so­taan eduksi.

Tar­joam­me muka­van työ­pai­kan ja työn, jos­sa teke­mis­tä riit­tää. Aloi­tus­palk­ka on sovit­ta­vis­sa koke­muk­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat arki­sin 9.00–16.00 Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Pirkanmaa
Työ alkaa: Heti
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12116810