Kiin­teis­tö­huol­lon koor­di­naat­to­ri, Helsinki

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kiin­teis­tö­huol­lon koor­di­naat­to­ria moni­puo­li­siin työtehtäviin!

Työn kuvaus

Haem­me Hel­sin­gin alu­eel­le kokoai­kais­ta kiin­teis­tö­huol­lon koor­di­naat­to­ria mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen. Työ­hö­si kuu­luu moni­puo­li­set kiin­teis­tö­hoi­don teh­tä­vät kuten yleis­tä tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa, lumien auraus­ta, hie­koi­tus­ta ja kolaus­ta. Työ­hö­si sisäl­tyy myös muut asia­kas­yri­tyk­sem­me joh­don avus­ta­vat teh­tä­vät, kuten tar­vi­ke­ti­laus­ten tekoa ja hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen arvioin­tia eri koh­teis­sa. Työ­teh­tä­vät ovat vaih­te­le­via, ja jokai­nen päi­vä on eri­lai­nen. Lopul­li­nen työn­ku­va muok­kau­tuu sopi­van haki­jan löydyttyä.

Tar­joam­me

Tar­joam­me kokoai­kai­sen työ­suh­teen moni­puo­li­sil­la työ­teh­tä­vil­lä muka­vas­sa työym­pä­ris­tös­sä, jos­sa on mah­dol­li­suus ammat­ti­tai­don kehit­tä­mi­seen. Teh­tä­vään tul­laan pereh­dyt­tä­mään mm. eri­lais­ten konei­den käy­tös­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan (Kiin­teis­tö­alan TES).

Odo­tam­me

Toi­vom­me sinun ole­van oma-aloit­tei­nen ongel­man­rat­kai­si­ja, jol­la ei mene sor­mi suu­hun haas­ta­vim­mis­sa tilan­teis­sa. Vaih­te­le­van työn­ku­van myö­tä toi­vom­me sinun omaa­van myös työ­hön tart­tu­van ja reip­paan asen­teen. Aikai­sem­pi koke­mus kiin­teis­tö­hoi­dos­ta tai vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta arvos­tam­me kaik­kea työ­ko­ke­mus­ta, jos­sa olet pääs­syt teke­mään itse­näi­siä pää­tök­siä ja hoi­ta­maan hom­mat alus­ta lop­puun itse­näi­ses­ti. B‑ajokortti vaaditaan.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Ethän odo­ta vaan lähe­tä hake­muk­se­si lomak­keel­la palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian! Täs­sä työs­sä pää­see aloit­ta­maan nopeal­la­kin aika­tau­lul­la ja aloi­tam­me myös haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Pai­kat täy­te­tään heti sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: vantaa@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 16 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 0400 167 793 / milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Hel­sin­ki, Uusi­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 6 — 12 kk Palk­kaus: Kiin­teis­tö­alan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 8.2.2023 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.1.2023 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10368227