Kier­tä­vä pukuso­vit­ta­ja, Turku

Etsim­me kier­tä­vää pukuso­vit­ta­jaa asiakkaallemme!

Asiak­kaam­me on vuon­na 2010 perus­tet­tu mies­ten juh­la­pu­ku­jen vuo­krauk­seen eri­kois­tu­nut tur­ku­lai­nen yri­tys. Liik­keen ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta tar­jo­aa vuo­kraa­jil­le aina yksi­löl­lis­tä pal­ve­lua ja aut­taa tar­vit­taes­sa myös juh­lien eti­ket­tiin liit­ty­vis­sä kysymyksissä.

Työn kuvaus:

Teh­tä­vä­nä­si on pal­vel­la asiak­kai­ta koko­nais­val­tai­ses­ti ja laa­duk­kaas­ti juh­la­pu­ku­jen vuo­krauk­seen liit­ty­vis­sä tar­peis­sa. Työ­hön kuu­luu pää­asias­sa puku­jen sovi­tuk­ses­sa aut­ta­mis­ta ja varauk­sien kirjaamista.

Kysees­sä on seson­ki­työ, joka alkaa elo­kuus­sa ja jat­kuu aina­kin jou­lu­kuul­le. Myös työ­tun­neis­sa ollaan val­mii­ta jous­ta­maan, joten voit halu­tes­sa­si työs­ken­nel­lä joko täy­si­päi­väi­ses­ti tai sit­ten esi­mer­kik­si 2–3 päi­vää viikossa.

Töi­tä teh­dään eri koh­teis­sa ympä­ri Suo­mea, joten vali­tul­ta hen­ki­löl­tä odo­te­taan mat­kus­tus­val­miut­ta ja B‑ajokorttia.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le itse­näi­sen, mie­len­kiin­toi­sen ja liik­ku­van asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vän arvos­te­tus­sa puku­liik­kees­sä. Saat ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä osak­si asiak­kai­den elä­män tär­keim­pien päi­vien suun­nit­te­lua ja val­mis­te­lua! Asiak­kaam­me tar­jo­aa sinul­le muka­van ja ren­non työyh­tei­sön sekä kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen mate­ri­aa­lei­hin ja sovi­tuk­siin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me vaa­tea­las­ta kiin­nos­tu­nut­ta työn­te­ki­jää, joka pär­jää luon­te­vas­ti eri­lai­sis­sa asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teis­sa! Edel­ly­täm­me siis hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, pir­te­ää ja posi­tii­vis­ta asen­net­ta sekä halua tar­jo­ta asiak­kail­le koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua. Sovi­tuk­sia teh­dään ympä­ri Suo­mea, joten odo­tam­me mat­kus­tus­val­miut­ta ja B‑ajokorttia.  Toi­vom­me sinul­ta myös jous­ta­vuut­ta työ­ai­ko­jen suh­teen. Koke­mus vaa­tea­lal­ta ja mate­ri­aa­li­tie­tä­mys kat­so­taan eduk­si, mut­ta tär­kein­tä on innos­tu­nut asia­kas­pal­ve­lua­sen­ne sekä oma­toi­mi­nen ja itse­näi­nen työote!

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan syys­kuun aikana
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.8.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 10.8.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8222914