Key Account Mana­ger, Uusimaa

Oy Alfa-Kem Ab on osa Maye­ri Industries AS ‑kon­ser­nia. Alfa-Kem toi­mii Maye­rin teh­taas­sa Tabi­ve­res­sa val­mis­tet­tu­jen tuot­tei­den kau­pal­li­se­na jäl­leen­myyn­ti­kes­kuk­se­na Jär­ven­pääs­sä. Alfa-Kemin puh­dis­tus­tuot­teet hel­pot­ta­vat sekä taval­li­sen kulut­ta­jan että ammat­ti­käyt­tä­jän elä­mää tar­jo­ten laa­duk­kai­ta ja tehok­kai­ta vaih­toeh­to­ja eri­lai­siin puh­dis­tus­tar­pei­siin. Tuot­teet on val­mis­tet­tu 100 % uusiu­tu­via ener­gia­va­ro­ja käyt­täen, ja suu­rin osa tuot­teis­ta onkin saa­nut Jout­sen- ja EU-kukka-ympäristömerkit. 

Nyt haem­me Alfa-Kemil­le vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Key Account Mana­ge­ria 

Täs­sä teh­tä­väs­sä pää­set teke­mään rat­kai­su­myyn­tiä Alfa-Kemin laa­jal­la tuo­te­rat­kai­suil­la ja ‑vali­koi­mal­la sekä ole­mas­sa ole­vil­le mer­kit­tä­vil­le asiak­kuuk­sil­le että uus­asiak­kail­le. Luon­te­van yhteis­työn yllä­pi­to kes­kus­liik­kei­siin ja jäl­leen­myy­jiim­me on mer­kit­tä­väs­sä osas­sa työ­teh­tä­vää. Työs­sä menes­ty­mis­tä ede­saut­taa, mikä­li olet jo toi­mi­nut ammat­tios­ta­jien kans­sa aiem­min, tar­jon­nut laa­jo­ja rat­kai­su­ja ja kyke­net näke­mään laa­jo­ja koko­nai­suuk­sia. Täs­sä teh­tä­väs­sä vaa­di­taan myös ymmär­rys­tä sopi­mus­ten teke­mi­ses­tä. Myyn­ti­hen­ki­syys ja työ­ko­ke­mus uus­asia­kas­han­kin­nas­ta aut­ta­vat asia­kas­kun­ta­si kasvattamisessa.

Työ­tä teh­dään pää­osin etä­työ­nä, joten sijain­ti­si voi olla noin 1–2 h tun­nin säteel­lä pääkaupunkiseudulta.

Odo­tam­me

Sinul­la tulee olla koke­muk­seen perus­tu­vaa näyt­töä tulok­sel­li­ses­ta myyn­ti­työs­tä sekä asia­kas­suh­tei­den hal­lin­nas­ta jäl­leen­myy­jien ja osta­jien kans­sa. Eduk­si lue­taan toi­min­ta kes­kus­liik­kei­den kanssa.

Kulut­ta­ja­kau­pan ja esi­mer­kik­si teol­li­suusa­lan myyn­tio­saa­mi­ses­ta on hyö­tyä, kos­ka tuo­te­va­li­koi­ma kat­taa sekä kulut­ta­ja- että ammat­ti­käy­tös­sä ole­via tuot­tei­ta. Teh­tä­väs­sä menes­ty­mi­nen vaa­tii ener­gi­syyt­tä ja tulos­ha­kui­suut­ta hank­kia uusia asiak­kai­ta sekä erin­omai­sia vuo­ro­vai­ku­tus- ja neu­vot­te­lu­tai­to­ja asia­kas­suh­tei­den ylläpitoon.

Tämä teh­tä­vä vaa­tii myös itseoh­jau­tu­vuut­ta, sil­lä työ teh­dään pää­osin etä­nä. Lisäk­si edel­ly­te­tään yhteis­työ­ky­kyä ja tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja yri­tyk­sem­me sisäi­ses­sä yhteis­työs­sä. Sinul­la tulee olla IT-tai­dot ja ohjel­mis­to­jen, kuten CRM ja MS Office, hal­lin­ta ajan tasalla.

Työs­sä tar­vit­set suju­vaa kir­jal­lis­ta ja suul­lis­ta suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa, ruot­sin kie­len tai­to kat­so­taan eduk­si. Lisäk­si sinul­la tulee olla B‑ajokortti.

Tar­joam­me

Aluk­si saat mah­dol­li­suu­den suun­na­ta ja vali­ta laa­jas­ta vali­koi­mas­ta omaan osaa­mi­se­si, kiin­nos­tuk­se­si ja taus­taa­si par­hai­ten sopi­vat tuot­teet tulok­sel­li­sen myyn­nin aikaan­saa­mi­sek­si. Myö­hem­min pää­set kehit­tä­mään omaa myyn­tio­saa­mis­ta­si laa­jem­man tuo­te­va­li­koi­man parissa.

Palk­kaus on pää­osin kiin­teä, mikä takaa sään­nöl­li­set tulot ja talou­del­li­sen vakau­den. Sinul­la on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta tulok­seen sido­tun bonuk­sen avul­la kas­vat­taa ansioitasi.

Alfa-Kem huo­leh­tii työn­te­ki­jöi­den­sä hyvin­voin­nis­ta tar­joa­mal­la kat­ta­van työ­ter­veys­huol­lon ja sai­ras­ku­lu­va­kuu­tuk­sen. Lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­se­te­lit tuke­vat hen­ki­lös­tön hyvin­voin­tia ja aut­ta­vat jak­sa­maan työs­sä parem­min. Pää­set työs­ken­te­le­mään laa­duk­kaan ja moni­puo­li­sen brän­din paris­sa. Lisäk­si pää­set tii­vii­seen ja erit­täin ammat­ti­tai­toi­seen tii­miin, joka on kar­tut­ta­nut vah­vaa asian­tun­te­mus­ta alal­la. Uusi kol­le­ga saa tukea ja ohjaus­ta, jot­ta hän voi menes­tyä par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Hakuai­kaa on 25.9. asti, mut­ta jätät­hän hake­muk­sen, CV:si ja palk­ka­toi­vee­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Lisä­tie­to­ja työ­teh­tä­väs­tä antaa Nea Kat­tai­nen, p. 040 016 7076. Säh­kö­pos­ti: nea.kattainen@henkilostoliiga.fi. Puhe­li­mit­se par­hai­ten tavoi­tet­ta­vis­sa ma–pe klo 12–16.

Rek­ry­toin­nis­sa avus­taa Hen­ki­lös­tö­lii­ga. Teh­tä­väs­sä sol­mit työ­suh­teen suo­raan Oy Alfa-Kem Ab kanssa.

Työ alkaa sopi­muk­sen mukaan.


Yhteys­hen­ki­lö: nea.kattainen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Uusimaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus:
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 25.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13431142