Kesä­työn­te­ki­jä katu­va­lais­tus­sa­nee­rauk­siin, Nokia

Infra Kiri Oy on Pir­kan­maal­la, Sata­kun­nas­sa ja Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mi­va pää­ura­koin­tiy­ri­tys, jon­ka toi­mia­lo­ja ovat muun muas­sa put­ki­lin­jo­jen ja joh­to­verk­ko­jen sekä tei­den ja katu­jen raken­ta­mi­nen. Nyt yri­tys etsii moti­voi­tu­nei­ta säh­kö­asen­ta­jia kesätöihin.

Työn kuvaus:

Työs­sä­si toi­mit ver­kos­toa­sen­ta­jan apu­na vaih­te­le­vis­sa työ­koh­teis­sa esi­mer­kik­si katu­va­lais­tus­ver­kos­ton kun­nos­sa­pi­to- ja sanee­raus­teh­tä­vis­sä. Työ­koh­teet sijait­se­vat pää­asial­li­ses­ti Pir­kan­maan alu­eel­la. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan alkukesästä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me vaih­te­le­van ja opet­ta­vai­sen kesä­työn pit­kään alal­la toi­mi­nees­sa yri­tyk­ses­sä. Työ­suh­teen ehdot poh­jau­tu­vat Infra alan TES:iin, mut­ta palk­kaus on rei­lus­ti TES:n tau­luk­ko­palk­ko­ja parem­pi. Töi­tä pää­set teke­mään muka­vas­sa ja ren­nos­sa työ­po­ru­kas­sa! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Odo­tam­me:

Teh­tä­vä sopii säh­kö­asen­ta­jak­si vas­ta val­mis­tu­neel­le tai alaa vie­lä opis­ke­le­val­le teki­jäl­le. Odo­tam­me ennen kaik­kea oma-aloit­teis­ta otet­ta työn­te­koon sekä val­miut­ta työs­ken­nel­lä ulko­na huo­nom­mas­sa­kin sääs­sä. Työ­koh­teet saat­ta­vat toi­si­naan sijai­ta kau­em­pa­na­kin, joten toi­vom­me haki­joil­ta tar­vit­taes­sa matkustusvalmiutta.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Aika­tau­lusyis­tä pyy­däm­me kaik­ki yhtey­de­no­tot suo­raan Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­kel­ta, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Infra-alan TES/sopimuksen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10954728