Kesä­työn­te­ki­jä elin­tar­vi­ke­va­ras­toon, Turku

Asiak­kaam­me Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja etsii tru­kin­ajo­tai­tois­ta työn­te­ki­jää elintarvikevarastoon!

Oy Lun­den Ab on vuon­na 1959 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tytä­ryh­tiöi­tä ovat Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja, Oy L Supply Ab sekä Lun­den Food OÜ. Tun­net­tu­ja brän­de­jäm­me ovat Jalos­ta­ja, Auran ja Chef Lun­den. Yhtiöt val­mis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti sekä tuo­rei­ta, että teol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Omien brän­dien lisäk­si tuo­tan­nos­sam­me on monia kau­pan merk­ke­jä ja lisäk­si toi­mim­me mer­kit­tä­vien elin­tar­vi­key­ri­tys­ten ali­hank­ki­ja­na. Oy Lun­den Ab työl­lis­tää noin 500 hen­keä ja lii­ke­vaih­to on noin 70 mil­joo­naa euroa. Oy Lun­den Ab on savu­ton työpaikka.

Työn kuvaus:

Jalos­ta­jan varas­tos­sa työ­teh­tä­vii­si kuu­luu eri­lai­sia elin­tar­vi­ke­va­ras­ton teh­tä­viä, kuten tava­ran vas­taan­ot­toa, las­taus­ta, lavan­siir­te­lyä, keräi­lyä ja hyl­ly­tys­tä. Töi­tä teh­dään sekä käsin että eri­lai­sia truk­ke­ja käyt­täen.  Läm­pi­män varas­ton lisäk­si Jalos­ta­jal­la on pak­kas­va­ras­to, joten vali­tun hen­ki­lön tulee pys­tyä työs­ken­te­le­mään myös vii­leäs­sä työym­pä­ris­tös­sä. Työs­sä käy­te­tään vas­ta­pai­no- ja keräi­lyt­ruk­ke­ja, mut­ta truk­ki­työs­ken­te­lyn lisäk­si työ­hön kuu­luu käsin teh­tä­viä fyy­si­siä ja jon­kin ver­ran voi­maa vaa­ti­via teh­tä­viä. Työ edel­lyt­tää siis hyvää fyy­sis­tä yleiskuntoa.

Työ­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa, klo 6:00–14:00 ja 14:00–22:00.

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen. Työ alkaa sopi­muk­sen mukaan, mut­ta mah­dol­li­sim­man pian.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Odo­tam­me:

Etsim­me varas­to­työn­te­ki­jää, jol­la voi­si olla jo hie­man aiem­paa koke­mus­ta varas­to­työs­ken­te­lys­tä. Toi­vom­me koke­mus­ta vas­ta­pai­no- ja keräi­ly­vau­nul­la työs­ken­te­lys­tä, koke­mus työn­tö­mas­tot­ru­kin käy­tös­tä on eduk­si, mut­tei pakol­li­nen: sii­hen ollaan val­mii­ta pereh­dyt­tä­mään. Kat­som­me eduk­se­si myös koke­muk­sen kyl­mä- tai pak­kas­työs­ken­te­lys­tä. Töi­tä teh­dään ripeäl­lä tah­dil­la, joten odo­tam­me haki­joil­ta teho­kas­ta työ­otet­ta. Työs­sä tar­vi­taan jous­ta­vuut­ta, oma­toi­mi­suut­ta ja hyvää ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä. Valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä odo­te­taan moti­voi­tu­nut­ta työ­otet­ta ja halua sitou­tua työ­hön pidem­mäk­si aikaa. Töi­tä teh­dään elin­tar­vik­kei­den paris­sa, joten vali­tun hen­ki­lön tulee hank­kia hygie­nia­pas­si ja sal­mo­nel­la­to­dis­tus ennen töi­den aloi­tus­ta. Edel­ly­täm­me työ­hön täysi-ikäisyyttä.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm p.0207 129 607, (arki­sin klo 8–16). jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan toukokuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 2.4.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10980211