Kesä­työ: Tuo­tan­to­työn­te­ki­jöi­tä Rii­hi­mäel­le, Riihimäki

Kesä­työ: Tuo­tan­to­työn­te­ki­jöi­tä asiak­kaal­lem­me Riihimäelle

Haem­me asiak­kaal­lem­me reip­pai­ta tuo­tan­to­työn­te­ki­jöi­tä kesäk­si Rii­hi­mäel­le. 

Rii­hi­mä­ke­läi­nen asiak­kaam­me on lasin jat­ko­ja­los­tuk­seen eri­kois­tu­nut per­hey­ri­tys, jon­ka osaa­mis­ta ovat ener­gia­te­hok­kaat lasi­rat­kai­sut. Yri­tyk­sen tuot­tei­ta ovat eris­tys­la­sit, kar­kais­tut lasit, lami­noi­dut lasit, kar­kais­tut lami­noi­dut lasit ja palon­suo­ja­la­sit.  

Työn kuvaus 

Työs­sä toi­mit tuo­tan­to­työn­te­ki­jä­nä moder­nis­sa tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa lasien val­mis­ta­mi­ses­sa koke­nei­den työ­ka­ve­rei­den seu­ras­sa. Työ on jok­seen­kin fyy­sis­tä, joten hyvä fyy­si­nen kun­to on edel­ly­tys täs­sä työs­sä. Työ­hön ei tar­vit­se aikai­sem­paa koke­mus­ta, mut­ta eduk­si on aiem­pi työ­ko­ke­mus teol­li­suu­des­sa ja rei­pas asen­ne. Työ­hön pereh­dy­te­tään.  Kul­ku­yh­teyk­sien vuok­si oma auto on vält­tä­mä­tön.   

Tar­joam­me 

Mie­len­kiin­toi­sen kesä­työn muka­vien työ­ka­ve­rei­den kans­sa. 

Työt alka­vat tou­ko­kuus­sa ja jat­ku­vat sopi­muk­sen mukaan elo­kuul­le.  

Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa arki­sin, aamu­vuo­ro on klo 6.00–14.00 ja ilta­vuo­ro klo 14.00–22.00, eli pää­set naut­ti­maan kesän aurin­koi­sis­ta päi­vis­tä aamu­vuo­ron päät­teek­si tai ennen iltavuoroa.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Voit jät­tää hake­muk­sen hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian. 

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Mil­la Pau­la­mä­ki, milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi. Työ­pai­kan osoi­te: Rii­hi­mä­ki, Kan­ta-Häme Työ alkaa: tou­ko­kuus­sa Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 6.2.2023 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.1.2023 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10329419