Kesä­työ: Tru­kin­ajo­tai­toi­nen varas­to­työn­te­ki­jä, Riihimäki

Kesä­työ: Tru­kin­ajo­tai­toi­nen varas­to­työn­te­ki­jä pakkaamoon/lähettämöön Riihimäelle

Rii­hi­mä­ke­läi­nen asiak­kaam­me on lasin jat­ko­ja­los­tuk­seen eri­kois­tu­nut per­hey­ri­tys, jon­ka osaa­mis­ta ovat ener­gia­te­hok­kaat lasi­rat­kai­sut. Yri­tyk­sen tuot­tei­ta ovat eris­tys­la­sit, kar­kais­tut lasit, lami­noi­dut lasit, kar­kais­tut lami­noi­dut lasit ja palon­suo­ja­la­sit.  

Työn kuvaus 

Työs­sä toi­mit varas­to­työn­te­ki­jä­nä moder­nis­sa tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa. Työ­teh­tä­viin kuu­luu moni­nai­set pak­kaa­mon ja lähet­tä­mön työ­teh­tä­vät kuten lasi­tuot­tei­den pak­kaus, auto­jen las­taus, tava­ran vas­taan­ot­to, pur­ku. Työ on jok­seen­kin fyy­sis­tä, joten hyvä fyy­si­nen kun­to on edel­ly­tys täs­sä työs­sä. Työs­sä vaa­di­taan tru­kin­ajo­tai­toa sekä aikai­sem­paa koke­mus­ta varas­to­työs­tä. Työ­hön pereh­dy­te­tään. Kul­ku­yh­teyk­sien vuok­si oma auto on vält­tä­mä­tön.   

Tar­joam­me 

Moni­puo­li­sen 2‑vuorotyön muka­vien työ­ka­ve­rei­den kans­sa. 

Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan kevääl­lä ja työt jat­ku­vat aina­kin elo­kuun lop­puun.  

Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa arki­sin, aamu­vuo­ro on klo 6.00–14.00 ja ilta­vuo­ro klo 14.00–22.00.

Kiin­nos­tuit­ko? Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-kon­sult­ti Mil­la Pau­la­mäel­tä, milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Mil­la Pau­la­mä­ki, milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Rii­hi­mä­ki, Kan­ta-Häme Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 6.2.2023 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.1.2023 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10330461