Kesä­työ 2022, Pirkanmaa

Hel­pos­ti hom­miin. Löy­dä kesä­työ­tä hel­pos­ti Henkilöstöliigalta!

Hae kesä­työ­tä hel­pos­ti täyt­tä­mäl­lä lyhyt haku­lo­ma­ke ”Hae työ­paik­kaa” ‑napis­ta.        

Haku­lo­mak­keen lähet­tä­mi­sen jäl­keen olem­me sinuun pian yhtey­des­sä, pidät­hän siis puhe­li­men kuulolla!

Hen­ki­lös­tö­lii­gal­ta voit löy­tää kesä­työ­pai­kan mm. näil­tä aloilta:

Logis­tiik­ka

 • Varas­to­työn­te­ki­jä, varas­to­ke­räi­li­jä, kuormanpurkaja
 • Tru­kin­kul­jet­ta­ja

Tuo­tan­to, teollisuus

 • Kokoon­pa­ni­ja
 • Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä

Elin­tar­vi­kea­la

 • Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä
 • Val­mis­ruo­ka­työn­te­ki­jä elintarviketuotannossa

Kau­pal­li­nen ala

 • Myyn­nin ja mark­ki­noin­nin assis­ten­tit ja ‑koor­di­naat­to­rit
 • Myy­jä, asiakaspalvelija

Puh­taus- ja pesu­la- ja kiinteistöpalveluala

 • Pal­ve­luoh­jaa­ja, siistijä
 • Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­työn­te­ki­jä
 • Pesu­la­työn­te­ki­jä

Maan­ra­ken­nus ja liikenteenohjaus

 • Avus­ta­va maanrakennustyöntekijä
 • Lii­ken­tee­noh­jaa­ja

Tsemp­piä kesätyönhakuun!

Yhteys­hen­ki­lö: Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Pir­kan­maa Työ alkaa: Työ­ai­ka: / Työn kes­to: Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: Haku päät­tyy: Ilmoi­tus jätet­ty: 15.2.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6425853