Kesä­työ 2020,

Kesä­töi­tä vail­la?

Meil­tä se voi­si löy­tyä!

Kuin­ka toi­mia:

Pää­set hake­muk­seen klik­kaa­mal­la tämän sivun ala­lai­das­ta “Hae tätä paik­kaa”. Muis­tat­han lait­taa hake­muk­seen aina­kin seu­raa­vat koh­dat:

•Yhteys­tie­to­si

•Mil­tä alalta/aloilta haet kesä­töi­tä (koh­das­ta ”Haet­tu työ”).

•Mil­lä aika­vä­lil­lä pys­tyi­sit työs­ken­te­le­mään.

• Ker­ro meil­le mil­tä paik­ka­kun­nal­ta haet töi­tä

• Ker­ro meil­le työ­ko­ke­muk­ses­ta­si. Jos sinul­la ei ole työ­ko­ke­mus­ta, ker­ro esim. har­ras­tuk­sis­ta­si tai muus­ta toi­min­nas­ta.

 Kat­so­taan, koh­taa­vat­ko etsi­mä­si työ ja asiak­kai­den tar­ve. Olem­me sinuun yhtey­des­sä, mikä­li sopi­va paik­ka löy­tyy!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Mikä­li näet itse­si työs­ken­te­le­mäs­sä osa­na kan­nus­ta­vaa ammat­ti­lais­ten poruk­kaa, jätät­hän meil­le hake­muk­se­si! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys, jol­la on toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Var­si­nais-Suo­mes­sa olem­me toi­mi­neet lähes 15 vuot­ta, ja vuo­des­ta 2019 olem­me jat­ka­neet menes­tys­ta­ri­naam­me myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.

Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: ,
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 29.05.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 19.02.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 828829