Kesä­rek­ry 2021: avoin hake­mus, Uusimaa

Kesä­töi­hin Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le? Jätä meil­le avoin kesä­työ­ha­ke­mus ja vie­tä kaik­kien aiko­jen kesä kanssamme!

Kuin­ka toimia:

Pää­set hake­muk­seen klik­kaa­mal­la tämän sivun ala­lai­das­ta “Hae tätä paik­kaa”. Muis­tat­han lait­taa hake­muk­seen seu­raa­vat kohdat:

  • Yhteys­tie­to­si
  • Mil­tä alalta/aloilta haet ensi­si­jai­ses­ti töi­tä (koh­das­ta ”Haet­tu työ”)
  • Mil­lä aika­vä­lil­lä pys­tyi­sit työskentelemään

     • Mil­tä paik­ka­kun­nal­ta haet ensi­si­jai­ses­ti töitä

     • Mil­lais­ta työ­ko­ke­mus­ta sinul­la on. Jos sinul­la ei ole aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta, voit ker­toa esi­mer­kik­si har­ras­tuk­sien kaut­ta ker­ryt­tä­mäs­tä osaamisestasi.

Kun olet jät­tä­nyt hake­muk­se­si, me pyrim­me yhdis­tä­mään sinut osaa­mis­ta­si ja kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta­si vas­taa­vaan teh­tä­vään. Olem­me sinuun yhtey­des­sä, jos sopi­va paik­ka löytyy.

Kei­tä olemme?

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on aktii­vi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja kaut­tam­me saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä aina vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka, janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Uusi­maa Työ alkaa: Työ­ai­ka: / Työn kes­to: Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: Haku päät­tyy: 31.5.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 3.3.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3588334