KESÄREKRY 2020, Var­si­nais-Suo­mi

Etsit­kö kesä­töi­tä?

Hen­ki­lös­tö­lii­gan KESÄREKRY 2020 on nyt avat­tu!

Etsim­me kesä­työn­te­ki­jöi­tä eri­tyi­ses­ti eri­lai­siin teol­li­suu­den, logis­tii­kan, kiin­teis­tö­alan ja pal­ve­lua­lan teh­tä­viin. Töi­tä saat­taa kui­ten­kin olla tar­jol­la myös muil­la aloil­la!

Ohjeet kesä­työ­ha­ke­muk­sen lähet­tä­mi­seen:

1.) Klik­kaa tämän sivun ala­lai­das­ta “Hae tätä paik­kaa” ‑koh­taa ja täy­tä hake­mus.

2.) Muis­ta kir­joit­taa hake­muk­seen, mil­tä alalta/aloilta haet töi­tä ja mil­lä aika­vä­lil­lä pys­tyi­sit työs­ken­te­le­mään.

3.) Kut­sum­me sinut haas­tat­te­luun, mikä­li meil­lä voi­si olla tar­jol­la juu­ri sinul­le sopi­va kesä­työ!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Mikä­li näet itse­si työs­ken­te­le­mäs­sä osa­na kan­nus­ta­vaa ammat­ti­lais­ten poruk­kaa, jätät­hän meil­le hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian! 

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Var­si­nais-Suo­mi, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: /
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: TES
Paik­ko­jen lkm: 50
Haku päät­tyy:
Ilmoi­tus jätet­ty: 04.02.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 705567