Keräilijöitä/KESÄTYÖ, Rai­sio

Asiak­kaam­me etsii keräi­li­jöi­tä kesän ajak­si!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on ollut yksi Itä­me­ren suu­rim­pia jake­lu­toi­min­taan kes­kit­ty­nei­tä yri­tyk­siä jo vuo­des­ta 1945 läh­tien. Yri­tyk­sen asia­kas­kun­taan kuu­luu esi­mer­kik­si usei­ta lai­va- ja len­to­yh­tiöi­tä. Yri­tys työl­lis­tää n. 70 osto­toi­min­to­jen, logis­tii­kan ja varas­toin­nin ammat­ti­lais­ta. Lisäk­si yri­tys työl­lis­tää vaih­te­le­vas­ti lähes 100 osa-aikais­ta työn­te­ki­jää kysyn­tä­vaih­te­lu­jen mukaan.

Työn kuvaus:

Pien­ke­räi­li­jän työ­päi­vät koos­tu­vat eri­lai­sis­ta keräi­ly­pro­ses­siin liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä. Työ saat­taa sisäl­tää myös mui­ta varas­to­töi­tä, kuten tava­roi­den lähe­tys­tä, pak­kaus­ta ja tar­roi­tus­ta. Työ voi olla välil­lä myös fyy­si­ses­ti ras­kas­ta, mut­ta pää­asias­sa kui­ten­kin kevyem­pää varas­to­työ­tä.

Töi­tä teh­dään arki­sin kah­des­sa vuo­ros­sa vuo­ro­vii­koin, vii­kon­lo­put ovat vapaat! Aamu­vuo­ro on klo 6–14 ja ilta­vuo­ro klo 14–22. Työ­paik­ka sijait­see Rai­sios­sa hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen!

Työt voi­vat alkaa jo kevään aika­na osa-aikai­se­na seson­kia­pu­na, mut­ta kesäl­lä töi­tä on tar­jol­la täy­si­päi­väi­ses­ti.

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me moni­puo­li­sen kesä­työn keräi­ly­teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa logis­tik­ka-alan yri­tyk­ses­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me inno­kas­ta asen­net­ta ja val­miut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti kah­des­sa vuo­ros­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan! Tär­kein­tä on hyvä asen­ne ja halu oppia uut­ta. Työs­sä tar­vi­taan näp­pä­riä sor­mia, tark­kuut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteis­työ­tai­to­ja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Tou­ko-kesä­kuus­sa
Työ­ai­ka: 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Paik­ko­jen lkm: 10
Haku päät­tyy: 30.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 02.03.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 934776