Keräi­li­jä, Raisio

Etsim­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Keräi­li­jää pidem­piai­kai­seen työsuhteeseen!

Lerøy Sea­food Group on Nor­jan joh­ta­va kala­tuot­tei­den vie­jä ja maa­il­man toi­sek­si suu­rin meri­lo­hen tuot­ta­ja. Yhtiön mis­sio on val­mis­taa vas­tuul­li­sia ja hyvän­ma­kui­sia sea­food-tuot­tei­ta, ja kat­ta­vas­ta vali­koi­mas­ta löy­tyy­kin kala­tuot­tei­ta muun muas­sa meri­lo­hes­ta, kir­jo­lo­hes­ta, turs­kas­ta ja äyriäi­sis­tä. Emo­yh­tiö Lerøy Sea­food Group ASA työl­lis­tää maa­il­man­laa­jui­ses­ti noin 5600 ihmis­tä ja se lis­tat­tiin Oslon pörs­siin kesä­kuus­sa 2002 tun­nuk­sel­la LSG. Yri­tyk­sen tavoit­tee­na on pitää huol­ta niin ympä­ris­tös­tä, tuo­tet­ta­vis­ta kalois­ta kuin kai­kis­ta ihmi­sis­tä pro­ses­sin eri vai­heis­sa ja kor­kea laa­tu taa­taan eri ser­ti­fi­kaat­tei­hin perus­tu­vien val­von­ta­jär­jes­tel­mien avul­la. Lerøy Fin­land Oy on perus­tet­tu vuon­na 2007 ja sen lii­ke­vaih­to vuon­na 2021 oli 15,4 mil­joo­naa euroa työl­lis­täen 38 työntekijää. 

Työn kuvaus:

Keräi­li­jän teh­tä­viin kuu­luu kala­tuot­tei­den keräi­lyä, tava­ran vas­taan­ot­toa sekä mui­ta varas­ton ja pak­kaus­puo­len vaih­te­le­via teh­tä­viä kuten pak­kaus­ko­neen käyt­töä. Päi­vät ovat vaih­te­le­via ja liik­ku­vai­sia, vaa­tien hyvää perus­kun­toa. Työ­tä teh­dään vii­leäs­sä tilas­sa. Työs­sä käy­te­tään keräi­lyyn keräi­ly­ka­pu­laa ja koke­mus toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mien käy­tös­tä kat­so­taan eduk­si, mut­tei ole välttämätöntä.

Työ on täy­si­päi­väi­nen, ja työ­tä teh­dään arki­päi­vi­sin maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin pää­sään­töi­ses­ti klo 6–14 vuo­ros­sa. Aloi­tus mah­dol­li­sim­man pian. Työ­hön etsi­tään pidem­piai­kais­ta tekijää.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta odo­te­taan rei­pas­ta otet­ta nopea­tem­poi­seen, liik­ku­vai­seen työ­hön! Teki­jäl­tä odo­tam­me haluk­kuut­ta työs­ken­nel­lä täy­si­päi­väi­ses­ti ja toi­vom­me pidem­piai­kais­ta teki­jää teh­tä­vään. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­tä ja eten­kin keräi­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta anta­maan hyvä pereh­dy­tys. Koke­mus varas­ton­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien käy­tös­tä on myös eduk­si, mut­ta tär­keäm­pää on kyky oppia uusia­kin jär­jes­tel­miä nopeas­ti. Työ­hön valit­ta­val­ta odo­tam­me rei­pas­ta asen­net­ta ja halua työs­ken­nel­lä liik­ku­vai­ses­sa varastotyössä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

 

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Kau­pa­na­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12112342