Keräi­li­jä, Kaa­ri­na

Asiak­kaam­me etsii keräi­li­jää Piis­pan­ris­til­lä sijait­se­vaan varas­toon!

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on yli 25 vuo­den koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen pal­ve­lui­den kor­kean laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli kyse sit­ten varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huo­lin­nas­ta.

Työn kuvaus:

Keräi­li­jän teh­tä­viin kuu­luu varas­to­ke­räi­lyä sekä käsin että keräi­ly­vau­nua ja ‑truk­kia käyt­täen. Keräil­tä­vät tuot­teet ovat eri­lai­sia verk­ko­kau­pan tuot­tei­ta. Työ saat­taa sisäl­tää satun­nai­ses­ti myös mui­ta ylei­siä varas­to­töi­tä, kuten pak­kaus­ta ja tar­roi­tus­ta. Töi­tä teh­dään arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa klo 6–18 välil­lä.

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Kaa­ri­nan Piis­pan­ris­til­lä. Töi­hin pää­see hel­pos­ti siis myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen!

Töi­tä on tar­jol­la aina­kin syk­syn ajan, mut­ta jat­ko tämän­kin jäl­keen on mah­dol­li­nen!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me vas­tuul­li­sen varas­to­työn keräi­ly­teh­tä­vien paris­sa! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me jon­kin ver­ran työ­ko­ke­mus­ta varas­tos­sa työs­ken­te­lys­tä ja keräi­ly­vau­nun tai ‑tru­kin käy­tös­tä. Koke­mus työn­tö­mas­to- tai vas­ta­pai­not­ru­kin käy­tös­tä on myös iso plus­sa! Varas­toa­lan kou­lu­tus kat­so­taan eduk­si, mut­ta se ei ole pakol­lis­ta. Työs­sä tar­vi­taan oma­toi­mi­suut­ta sekä teho­kas­ta mut­ta tark­kaa työ­otet­ta!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 27.09.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.09.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 2491808