Keit­tiö­apu­lai­nen huol­toa­se­mal­le, Turku

Etsim­me keit­tiö­apu­lais­ta huoltoasemalle!

Asiak­kaam­me on tur­ku­lai­nen huol­toa­se­ma, joka tar­jo­aa moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta sekä autoi­li­joil­le että ruo­kai­li­joil­le. Huol­toa­se­man ravin­to­las­sa tar­joil­laan niin koti­ruo­kaa ja gril­li­herk­ku­ja kuin mait­ta­via à la car­te ‑annok­sia­kin. Huol­toa­se­mal­la toi­mii myös kah­vi­la, jos­ta saa aina tuo­ret­ta kah­via ja pul­laa. Kysei­nen huol­toa­se­ma on osa menes­ty­vää suo­ma­lais­ta huol­toa­se­ma­ket­jua, joka työl­lis­tää tuhan­sia hen­ki­löi­tä. Huol­toa­se­ma­ket­ju panos­taa eri­tyi­ses­ti täh­teis­tä val­mis­tet­ta­viin uusiu­tu­viin tuot­tei­siin pyr­kien jat­ku­vas­ti teke­mään toi­min­nas­taan entis­tä vastuullisempaa.

Työn kuvaus:

Keit­tiö­apu­lai­sen työs­sä työs­ken­te­let huol­toa­se­man keit­tiös­sä ruo­ka-annos­ten avus­ta­vien val­mis­tus­teh­tä­vien paris­sa. Huol­toa­se­ma­ra­vin­to­lan annos­va­li­koi­maan kuu­luu esi­mer­kik­si lou­nas­ruo­kaa, ham­pu­ri­lai­sia ja säm­py­löi­tä. Työ­hön kuu­luu avus­ta­vaa ruu­an val­mis­ta­mis­ta ja annos­ten kokoa­mis­ta. Tar­peen mukaan pää­set työs­ken­te­le­mään myös kas­sal­la ja asiakaspalvelussa.

Työ alkaa mah­dol­li­sim­man pian ja kes­tää mah­dol­li­ses­ti pidem­pään. Työ­tä teh­dään arki­sin n. 37,5 h vii­kos­sa. Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le hel­pon ravin­to­la-alan työn muka­val­la huol­toa­se­mal­la, jos­sa jokai­nen työ­päi­vä on eri­lai­nen. Pää­set kehit­tä­mään ammat­ti­tai­toa­si val­mis­taes­sa­si vaih­te­le­via ruo­ka-annok­sia ja koh­da­tes­sa­si eri­lai­sia asiak­kai­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me itse­näi­seen työ­hön kyke­ne­vää työn­te­ki­jää, jol­la on intoa ja kiin­nos­tus­ta ravin­to­la-alan työ­tä koh­taan. Toi­vom­me sinul­ta jon­kin ver­ran työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta myös anta­maan hyvä pereh­dy­tys.  Etsim­me alas­ta kiin­nos­tu­nut­ta teki­jää, jol­la on oma-aloit­tei­suut­ta ja posi­tii­vis­ta asen­net­ta. Edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygieniapassia.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, 0401264715 (ark. klo 8–16), sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Ravin­to­la-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 2.12.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.11.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9491158