Keik­ka­sii­voo­ja, Nokia, Tam­pe­re, Ylöjärvi

Haem­me sii­vousa­lan keik­ka­työn­te­ki­jöi­tä asiak­kail­lem­me! 

Työ­tä on tar­jol­la vaih­te­le­vas­ti aina­kin Tam­pe­reen, Nokian ja Ylö­jär­ven alueil­la. Sii­vot­ta­vat koh­teet ovat esi­mer­kik­si ker­ros­ta­lo­jen por­ras­käy­tä­viä, lii­ke­ti­lo­ja sekä kote­ja. Töi­tä on tar­jol­la keik­ka­luon­tei­ses­ti ja nii­den kes­to vaih­te­lee muu­ta­mas­ta tun­nis­ta muu­ta­maan päi­vään. Työt sopi­vat siis hyvin esi­mer­kik­si opin­to­jen tai toi­sen työn ohelle.

Odo­tam­me haki­jal­ta aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta sii­vouk­ses­ta tai alan kou­lu­tus­ta. Osaan kei­kois­ta vaa­di­taan myös b‑ajokortti ja oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus. Lisäk­si suo­men kie­len tai­to on pakollinen.

Tar­joam­me yksit­täi­siä sii­vous­keik­ko­ja, joi­ta voit ottaa vas­taan oman tilan­tee­si mukai­ses­ti. Palk­kaus mää­rit­tyy kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat arki­sin 9.00–16.00 Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Tam­pe­re, Ylö­jär­vi, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Osa­päi­vä­työ Työn kes­to: 1 — 3 kk Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 18.8.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 5.8.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8171895