Keik­kai­le­via sii­voo­jia, Turku

Clean­ti­me Oy etsii keik­kai­le­via sii­voo­jia eri­lai­siin kohteisiin!

Asiak­kaam­me Clean­ti­me Oy on vuon­na 1989 perus­tet­tu var­si­nais­suo­ma­lai­nen sii­vousa­lan yri­tys, joka työl­lis­tää Turun talous­a­lu­eel­la noin 200 työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin sii­vous­teh­tä­viin. Yri­tys on eri­kois­tu­nut marketti‑, raken­nus- ja teol­li­suus­sii­vouk­seen, mut­ta he tar­joa­vat asiak­kail­leen myös esi­mer­kik­si toimisto‑, yllä­pi­to- ja lop­pusii­vous­pal­ve­lu­ja. Kai­ken toi­min­nan kes­kiös­sä on laa­du­kas ja luo­tet­ta­va asia­kas­pal­ve­lu, johon koko hen­ki­lö­kun­ta on aidos­ti sitoutunut.

Työn kuvaus:

Keik­kai­le­va­na sii­voo­ja­na työs­ken­te­let Clean­ti­me Oy:n asiak­kai­den tilois­sa moni­puo­lis­ten sii­vous­teh­tä­vien paris­sa.  Työ­koh­tei­ta ovat esi­mer­kik­si ruo­ka­kau­pat, suur­ta­lous­keit­tiöt, teh­taat ja lei­po­mot. Osas­sa koh­teis­ta työs­ken­nel­lään sii­vous­ko­net­ta käyttäen.

Etsim­me pit­kä­ai­kai­sia keik­kai­li­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti aina­kin 1–3 vuo­roa vii­kos­sa. Yleen­sä vuo­ro­ja on kui­ten­kin tar­jol­la enem­män­kin. Työ­vuo­rot alka­vat usein klo 5:30–7:00 välil­lä, mut­ta tar­jol­la on jous­ta­vas­ti eri­lai­sia työ­vuo­ro­ja, joten työ­tä on mah­dol­lis­ta teh­dä esi­mer­kik­si opin­to­jen ohella.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen keik­ka­työn moni­puo­lis­ten teh­tä­vien paris­sa luo­tet­ta­vas­sa sii­vousa­lan yri­tyk­ses­sä. Työ sopii myös opin­to­jen tai toi­sen osa-aika­työn rin­nal­le. Saat Clean­ti­me Oy:lta teh­tä­vii­si kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me sii­vousa­las­ta kiin­nos­tu­nei­ta keik­kai­li­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti eri­lai­sis­sa vuo­rois­sa.  Odo­tam­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta asen­net­ta, hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja halua teh­dä liik­ku­vaa työ­tä. Aiem­pi sii­vous­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta pereh­dyt­tä­mään myös alus­ta pitäen!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 17.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 30.9.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5164936