Keik­kai­le­va lei­po­mo­työn­te­ki­jä, Turku

Haem­me keik­kai­le­vaa lei­po­mo­työn­te­ki­jää Lei­po­mo Saloselle!

Lei­po­mo Salo­nen Oy on vuon­na 1905 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka ydin­osaa­mis­ta on mais­tu­van ruo­ka­lei­vän val­mis­tus. Lei­po­mo Salo­nen on tun­net­tu pit­käs­tä koke­muk­ses­taan ja sen tuo­mas­ta vah­vas­ta ammat­ti­tai­dos­ta. Yri­tyk­sen tuo­te­va­li­koi­miin kuu­luu säm­py­lät, pata­lei­vät sekä pit­kot, wie­ne­rit, mun­kit ja suo­lai­set lei­von­nai­set, joi­den val­mis­tuk­ses­ta vas­taa noin 120 lei­po­moa­lan ammat­ti­lais­ta. Nyt yri­tys etsii osaa­vaan jouk­koon­sa kah­ta työn­te­ki­jää lei­pä­lin­jal­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työsuhteeseen.

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let lei­po­mon lei­pä- ja pul­la­lin­joil­la lin­jal­la läpi­va­lai­su- ja pak­kaus­töi­den paris­sa. Töi­tä teh­dään sekä käsin että konei­den ja lait­tei­den avul­la. Kul­la­kin lei­po­mo­työn­te­ki­jäl­lä on oma sel­keä vas­tuu­alu­een­sa, mut­ta työ­tä teh­dään ennen muu­ta tii­mi­nä, jos­sa jokai­sen työ­pa­nok­sel­la on tär­keä mer­ki­tys her­kul­lis­ten lei­po­mo­tuot­tei­den valmistuksessa.

Keik­ko­ja on tar­jol­la sekä arki­sin että vii­kon­lop­pui­sin aamu‑, ilta- ja yövuo­rois­sa. Etsim­me työn­te­ki­jää, joka pys­tyi­si mah­dol­li­sim­man jous­ta­vas­ti työs­ken­te­le­mään eri­lai­sis­sa vuo­rois­sa. Työ sopii myös opis­ke­li­jal­le ja oma­toi­mis­ten opin­to­jen oheen. Työ­tä tar­jol­la myös hel­mi­kuun laskiaispullasesonkiin. 

Lei­po­mo Salo­nen sijait­see Vähä­heik­ki­län­tiel­lä hyvien kul­ku­yh­teyk­sien päässä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le jous­ta­van keik­ka­työn tun­ne­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa yri­tyk­ses­sä mauk­kai­den tuot­tei­den paris­sa. Pää­set työs­ken­te­le­mään moder­niin ja siis­tiin työym­pä­ris­töön moni­puo­lis­ten teh­tä­vien pariin! Lei­po­mo Salo­nen on myös savu­ton työ­paik­ka. Ympä­ril­le­si saat työyh­tei­sön, joka tukee ja aut­taa sekä tar­vit­taes­sa kan­nus­taa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta lei­po­mo­työn­te­ki­jää, joka pys­tyy työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti eri­lai­sis­sa vuo­rois­sa. Alan kou­lu­tus ja aiem­pi koke­mus lei­po­mo- tai elin­tar­vi­kea­lal­ta on eduk­si, mut­ta teh­tä­vään ollaan val­mii­ta tar­joa­maan myös kat­ta­va pereh­dy­tys! Työ on osit­tain fyy­sis­tä ja nopea­tem­pois­ta, joten hyvä stres­sin­sie­to­ky­ky ja kun­to aut­ta­vat työs­sä onnis­tu­mi­ses­sa. Teh­tä­vä edel­lyt­tää sal­mo­nel­la­to­dis­tuk­sen hank­ki­mis­ta ja hygie­nia­pas­sin suo­rit­ta­mis­ta, jot­ka molem­mat tulee hank­kia mah­dol­li­sim­man pian työn alkaessa. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / 3‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Lei­po­moa­lan työn­te­ki­jöi­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 4.12.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.11.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9491178