Keik­kai­le­va lei­po­mo­kah­vi­la­työn­te­ki­jä, Turku

Haem­me Lei­po­mo Salo­sen kah­vi­laan kah­ta keik­kai­li­jaa moni­puo­lis­ten teh­tä­vien pariin!

Lei­po­mo Salo­nen Oy on vuon­na 1905 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka ydin­osaa­mis­ta on mais­tu­van ruo­ka­lei­vän val­mis­tus. Lei­po­mo Salo­nen on tun­net­tu pit­käs­tä koke­muk­ses­taan ja sen tuo­mas­ta vah­vas­ta ammat­ti­tai­dos­ta. Yri­tyk­sen tuo­te­va­li­koi­miin kuu­luu säm­py­lät, vaa­leat ja tum­mat ruo­ka­lei­vät sekä pit­kot, pul­lat, mun­kit ja suo­lai­set lei­von­nai­set. Lei­po­mon yhtey­des­sä toi­mii myös viih­tyi­sä kah­vi­la, jos­sa on tar­jol­la her­kul­lis­ten kah­vi­la­tuot­tei­den lisäk­si myös keitto‑, pizza- ja salaat­ti­lou­nas­ta. Lei­po­mo Salo­nen on savu­ton työpaikka.

Työn kuvaus:

Kah­vi­la­työn­te­ki­jä­nä työs­ken­te­let moni­puo­li­sis­sa ja vaih­te­le­vis­sa teh­tä­vis­sä, joi­hin kuu­luu asia­kas­pal­ve­lun ja kas­sa­työs­ken­te­lyn lisäk­si esi­mer­kik­si kah­vi­lan siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta sekä bage­lei­den ja säm­py­löi­den täyttämistä.

Töi­tä on tar­jol­la 1–2 päi­vää vii­kos­sa vaih­te­le­vis­sa vuo­rois­sa arki­sin klo 5:30–18:00 välil­lä ja lau­an­tai­sin klo 7:00–14:30. Työ sopii siis erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si opiskelijalle!

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na! Teh­tä­vä täy­te­tään heti sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le keik­ka­työn moni­puo­lis­ten teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa lei­po­mo­y­ri­tyk­ses­sä. Työ sopii erit­täin hyvin myös opin­to­jen oheen. Saat teh­tä­vii­si kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja ympä­ril­le­si työyh­tei­sön, joka tukee, aut­taa ja kan­nus­taa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me reip­pai­ta ja oma­toi­mi­sia keik­kai­li­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti eri­lai­sis­sa vuo­rois­sa! Odo­tam­me asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä, posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia. Aiem­pi koke­mus kah­vi­la­työs­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta tar­joa­maan myös todel­la kat­ta­va perehdytys!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p. 0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi ja Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pan TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 24.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5255193