Keik­kai­le­va elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä, Turku

Asiak­kaam­me Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja etsii työn­te­ki­jöi­tä eri pitui­siin keikkoihin!

Oy Lun­den Ab on vuon­na 1959 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tytä­ryh­tiöi­tä ovat Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja, Oy L Supply Ab sekä Lun­den Food OÜ. Tun­net­tu­ja brän­de­jäm­me ovat Jalos­ta­ja, Auran ja Chef Lun­den. Yhtiöt val­mis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti sekä tuo­rei­ta, että teol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Omien brän­dien lisäk­si tuo­tan­nos­sam­me on monia kau­pan merk­ke­jä ja lisäk­si toi­mim­me mer­kit­tä­vien elin­tar­vi­key­ri­tys­ten ali­hank­ki­ja­na. Oy Lun­den Ab työl­lis­tää noin 500 hen­keä ja lii­ke­vaih­to on noin 70 mil­joo­naa euroa. Oy Lun­den Ab on savu­ton työpaikka.

Työn kuvaus:

Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jän moni­puo­li­set työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät esi­mer­kik­si tuot­tei­den esi­val­mis­te­lua, liha­myl­lyn käyt­tä­mis­tä, eri­lais­ten mas­so­jen val­mis­ta­mis­ta, sina­pin tuu­bi­tus­ta, majo­nee­sin pul­lo­tus­ta sekä keit­to­pa­to­jen täyt­tä­mis­tä ja pak­kaa­mon työtehtäviä.Pakkauskoneet annos­te­le­vat ja sul­ke­vat pullot/tuubit, mut­ta lavaus tapah­tuu molem­mil­la lin­joil­la käsin. Kone mää­rää siis pit­käl­ti tah­din. Työ­tä teh­dään nopeal­la tah­dil­la ihmi­sen ja koneen suju­va­na yhteis­työ­nä tuo­tan­to­lai­tok­sen teol­li­sel­la puolella.

Töi­tä tar­jol­la arki­päi­viin sekä aamu- että ilta­vuo­roi­hin. Aamu­vuo­ro on klo 6–14 ja ilta­vuo­ro klo 14–22. Työ saat­taa sisäl­tää myös ns. väli­vuo­ro­ja. Vii­kon­lo­put ovat vapaat. Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­tä­mäl­lä. Työ sopii hyvin opis­ke­li­jal­le opin­to­jen oheen, sil­lä keik­ka­vuo­ro­ja on mah­dol­lis­ta teh­dä esi­mer­kik­si vain iltavuoroissa.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le moni­puo­li­sen työ­teh­tä­vän arvos­te­tus­sa ja savut­to­mas­sa elin­tar­vi­kea­lan per­hey­ri­tyk­ses­sä. Pää­set työs­ken­te­le­mään vaih­te­le­vien teh­tä­vien pariin käyt­täen sekä käsiä­si että eri­lai­sia työ­ko­nei­ta. Teh­tä­vään anne­taan myös hyvä pereh­dy­tys. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me rei­pas­ta keik­kai­le­vaa elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää, joka viih­tyy nopea­tem­poi­ses­sa ympä­ris­tös­sä! Olet val­mis läh­te­mään töi­hin nopeal­la­kin varoi­tua­jal­la ja työ­suh­tee­si on tar­vit­taes­sa työ­hön kut­sut­ta­va. Edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia ja vali­tun hen­ki­lön tulee myös hank­kia sal­mo­nel­la­to­dis­tus ennen ensim­mäis­tä työ­vuo­roa. Alan kou­lu­tus tai aiem­pi työ­ko­ke­mus­ta elin­tar­vi­ke- tai tuo­tan­to­työs­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan. Tär­kein­tä on teho­kas työ­asen­ne ja halu työs­ken­nel­lä elintarvikealalla!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p.0207 129 607 (Ark klo 8–16) jenni.soderholm.henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 5.10.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 21.9.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8821020