Kausi­työn­te­ki­jöi­tä vihannestilalle/KESÄTYÖ, Salo

Etsim­me kesäk­si Per­ni­öön täy­si-ikäi­siä kausi­työn­te­ki­jöi­tä vihan­nes­ten istutus‑, poi­min­ta- ja pak­kaus­teh­tä­viin!

Asiak­kaam­me on per­niö­läi­nen maa­ti­la, joka vil­je­lee moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia vihan­nek­sia. Tila on perus­tet­tu vuon­na 2014 työ­lis­tää seson­gin aika­na usei­ta kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä.

Työn kuvaus:

Kausi­työn­te­ki­jöi­den moni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin kuu­luu eri­lais­ten vihan­nes­ten, esi­mer­ki­ki peru­noi­den ja kurk­ku­jen, istutus‑, poi­min­ta- ja pak­kaus­teh­tä­viä. Työ­tä teh­dään ripeäl­lä tah­dil­la, mut­ta työn­te­ki­jöi­den on sil­ti pys­tyt­tä­vä työs­ken­te­le­mään huo­lel­li­ses­ti ja tar­kas­ti. Työ on liik­ku­vaa, joten sii­tä suo­riu­tu­mi­nen vaa­tii hyvää perus­kun­toa.

Tilal­le ei pää­se jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen, joten töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii auton tai mopon käyt­tö­mah­dol­li­suu­den. Emme myös­kään vali­tet­ta­vas­ti pys­ty tar­joa­maan työn­te­ki­jöil­le majoi­tus­ta tilal­la.

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me moni­puo­li­sen kesä­työn raik­kai­den vihan­nes­ten paris­sa. Tila tar­jo­aa työ­hön kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta ei vaa­di­ta! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me täy­si-ikäi­syyt­tä ja mah­dol­li­suut­ta kul­kea töi­hin autol­la tai mopol­la. Odo­tam­me myös rei­pas­ta ja teho­kas­ta työ­asen­net­ta, huo­lel­li­suut­ta ja sor­mi­näp­pä­ryyt­tä. Aiem­pi koke­mus vas­taa­vien teh­tä­vien paris­ta kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan myös val­mii­ta pereh­dyt­tä­mään! Etusi­jal­la ovat Salon seu­dul­la asu­vat haki­jat.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Ter­hi Sol­mu­la
Työ­pai­kan osoi­te: Salo, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Kesä­kuus­sa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Maa­seu­tue­lin­kei­no­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 10
Haku päät­tyy: 07.06.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 06.05.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1458470