Kat­sas­ta­ja, Hämeenlinna

Haem­me nyt kat­sas­ta­jaa asiak­kaal­lem­me Autokavelle/OnKatsastukselle kesän ajak­si Lammille!

Tie­toa tule­vas­ta työnantajastasi:

Auto­ka­ve tar­jo­aa asiak­kail­len­sa kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut saman katon alta! Auto­ka­ve huol­taa ja kat­sas­taa autot sekä hank­kii asiak­kaan tar­vit­se­mat varao­sat. Saman katon alta löy­tyy myös auto­pe­su ja ‑vahaus sekä laa­ja vali­koi­ma ren­kai­ta ja tar­vik­kei­ta. Auto­ka­ve on vaka­va­rai­nen yri­tys, joten tar­jol­la on vakaa ja pit­kä­ai­kai­nen työ­suh­de. Yri­tyk­ses­sä on vapau­den ja vas­tuun kult­tuu­ri sekä erin­omai­nen työilmapiiri.

Tie­toa työstä:

Kuten jo tie­dät­kin, täs­sä työs­sä var­mis­tat omal­ta osal­ta­si, että tiel­lä kul­ke­vat autot ovat tur­val­li­sia. Työ­koh­tei­ta ovat esi­mer­kik­si hen­ki­lö­au­tot sekä perä­vau­nut. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa. Töi­tä on tar­jol­la alus­ta­vas­ti 4–5 päi­vää vii­kos­sa, mut­ta työ­tun­tien mää­rä on neu­vo­tel­ta­vis­sa. Työ­vuo­ro­si sijoit­tu­vat arkipäiville.

Mik­si vali­ta Auto­ka­ve?

Auto­ka­vel­la saat vapau­den teh­dä työ­tä omal­la tyy­lil­lä­si. Työ on muka­van moni­puo­lis­ta ja työn­ku­vaa­si muo­ka­taan toi­vei­de­si ja koke­muk­sen perus­teel­la. Esi­mer­kik­si, jos sinul­la on eri­kois­kat­sas­tus­lu­vat, pää­set halu­tes­sa­si teke­mään myös nii­tä. Yri­tys mak­saa kil­pai­lu­ky­kyis­tä palk­kaa, jon­ka lisäk­si heil­lä on käy­tös­sä bonus­jär­jes­tel­mä. Työ­päi­viä sii­vit­tää ren­to ja ammat­ti­tai­toi­nen poruk­ka sekä posi­tii­vi­nen työilmapiiri!

Mitä odo­tam­me sinulta?

Odo­tam­me sinul­la ole­van kevyen kalus­ton mää­rä­ai­kais­kat­sas­tusoi­keu­det. Eri­kois­kat­sas­tusoi­keu­det ovat plus­saa, mut­ta eivät pakol­li­sia. Lisäk­si toi­vom­me sinun ole­van asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen ja vas­tuul­li­nen hen­ki­lö. Emme ase­ta tark­kaa vaa­ti­mus­ta koke­mus­vuo­sil­le­si, vaan teh­tä­väs­sä menes­tyy niin koke­nut kon­ka­ri kuin uran­sa alku­vai­heil­la ole­va teki­jä, sil­lä muok­kaam­me pereh­dy­tys­tä ja teh­tä­vän­ku­vaa valit­ta­van hen­ki­lön perusteella.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen säh­kö­pos­tit­se aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi ja puhe­li­mit­se p. 040 1968986.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Hämeen­lin­na, Kan­ta-Häme Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 26.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 13.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7169098