Kalan­vil­je­li­jä, Eurajoki

Etsim­me Offs­ho­re Fish Fin­land Oy:lle vesil­lä liik­ku­vaa kalan­vil­je­li­jää!

Asiak­kaam­me Offs­ho­re Fish Fin­land Oy on vuon­na 2015 perus­tet­tu eura­jo­ke­lai­nen kalan­kas­va­tusa­lan yhtiö, joka kas­vat­taa koti­mais­ta kir­jo­loh­ta ja sii­kaa verk­koal­tais­sa avo­me­rel­lä. Yhtiö toi­mit­taa eko­te­hok­kaas­ti tuo­tet­tua lähi­ruo­kaa suo­ma­lai­sil­le kala­ruo­an ystäville.

Työn kuvaus:

Kalan­vil­je­li­jä­nä työ­päi­vä­si alka­vat sata­mas­ta, jos­ta läh­det yhdes­sä tii­mi­si kans­sa vesil­le. Kul­jet­te veneel­lä kala-altail­le sääs­sä kuin sääs­sä, joten etsim­me sään­kes­tä­vää ja ulko­työ­hön tot­tu­nut­ta hen­ki­löä. Kala-altail­la ruo­kit­te kalat sekä tar­kis­tat­te ja tar­vit­taes­sa kor­jaat­te altai­den raken­tei­ta. Kau­den jäl­keen tuot­te kalat ulko­me­rel­tä saa­ris­ton suojiin.

Töi­tä on tar­jol­la aina­kin jou­lu­kuun ajan maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 40h/viikko. Toi­si­naan tar­jol­la on myös vii­kon­lop­pu­töi­tä. Aamut alka­vat pää­sään­töi­ses­ti aikai­sin, mut­ta käy­tös­sä on myös työ­ajan liu­ku­ma. Kalan­kas­vat­ta­mo sijait­see Eura­joel­la Luvian edustalla.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le vas­tuul­li­sen ja moni­puo­li­sen työn suo­ma­lai­sen kalan­kas­va­tuk­sen hui­pul­la! Offs­ho­re Fish Fin­land tar­jo­aa sinul­le pereh­dy­tyk­sen teh­tä­vii­si ja tuek­se­si osaa­van tii­min. Myös palk­kaus on alal­la erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me vesil­lä haas­ta­vis­sa­kin olo­suh­teis­sa liik­ku­maan tot­tu­nut­ta työn­te­ki­jää, jol­la on jon­kin­lais­ta koke­mus­ta kalo­jen kas­va­tuk­ses­ta tai puo­liam­mat­ti­mai­ses­ta kalas­tuk­ses­ta. Veneis­sä käy­te­tään nos­to­lait­tei­ta, joten koke­mus truk­kien, työ­ko­nei­den, nos­tu­rien tai kuor­maa­jien käy­tös­tä kat­so­taan eduk­si. Kalan­vil­je­ly on fyy­sis­tä ulko­työ­tä ja olo­suh­teet voi­vat olla hyvin­kin vaih­te­le­via, joten odo­tam­me hyvää fyy­sis­tä kun­toa, sään­kes­tä­vyyt­tä ja halua työs­ken­nel­lä merel­lä. Työs­sä tar­vi­taan myös huo­lel­lis­ta ja vas­tuul­lis­ta työasennetta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Eura­jo­ki, Satakunta
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Maa­seu­tue­lin­kei­no­jen TES (sopi­muk­sen mukaan)
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.11.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.11.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5651929