Kalan­pak­kaa­ja seson­ki­työ­hön, Uusikaupunki

Kala­set Oy etsii työn­te­ki­jää kalo­jen käsit­te­ly- ja pak­kaus­työ­hön Uuteenkaupunkiin!

Asiak­kaam­me Kala­set Oy on uusi­kau­pun­ki­lai­nen yli 30-vuot­ta alal­la toi­mi­nut kala­tuot­tei­den käsit­te­lyyn ja myyn­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys, joka val­mis­taa filei­tä koti­mai­sis­ta meri­ka­lois­ta. Vii­me vuo­si­na Kala­set Oy on jalos­ta­nut myös silak­kaa – onhan Uusi­kau­pun­ki yksi silak­kat­roo­la­rei­den pää­sa­ta­mis­ta! Yri­tyk­sen asiak­kai­ta ovat pää­asias­sa teol­li­suus ja suur­keit­tiöt, mut­ta myös lähia­lueil­la asu­vat kulut­ta­jat pää­se­vät naut­ti­maan hei­dän laa­duk­kais­ta tuotteistaan.

Työn kuvaus:

Työ­hön kuu­luu eri­lai­sia avus­ta­via töi­tä kalo­jen käsit­te­lyyn, jat­ko­ja­los­tuk­seen ja pak­kauk­seen liit­tyen. Kalat käsi­tel­lään nopeas­ti pyyn­nin jäl­keen, jot­ta ne saa­daan lähe­tet­tyä asiak­kail­le mah­dol­li­sim­man tuo­rei­na. Työ­teh­tä­vät ovat usein fyy­si­siä, sil­lä työ sisäl­tää esi­mer­kik­si pai­na­vien laa­ti­koi­den siir­te­lyä. Työ­hön kuu­luu sekä itse­näis­tä työ­tä että tiimityöskentelyä.

Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 7:00–15:30. Haluk­kail­le on arki­vuo­ro­jen lisäk­si tar­jol­la myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja! Työ­paik­ka sijait­see Uudes­sa­kau­pun­gis­sa Välttitiellä.

Työt alka­vat heti loka­kuun aika­na ja kes­tä­vät aina­kin jou­luun asti. Töi­tä on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta jat­kaa myös silak­ka­se­son­gis­sa tou­ko­kuu­hun asti.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le mah­dol­li­suu­den pääs­tä työs­ken­te­le­mään seson­ki- tai pidem­piai­kai­seen työ­hön arvos­tet­tuun yri­tyk­seen. Saat työ­hö­si kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­paa koke­mus­ta elin­tar­vi­kea­lal­ta ei tar­vi­ta! Kala­set Oy tar­jo­aa sinul­le muka­van työyh­tei­sön ja mah­dol­li­suu­den työs­ken­nel­lä halu­tes­sa­si arki­vuo­ro­jen lisäk­si myös vii­kon­lop­pui­sin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me reip­pai­ta ja oma-aloit­tei­sia työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka työs­ken­te­le­vät mie­lel­lään kala­tuot­tei­den paris­sa! Työs­sä tar­vi­taan tark­kaa ja teho­kas­ta työ­otet­ta sekä jon­kin ver­ran fyy­sis­tä voi­maa. Odo­tam­me, että sinul­la on hyvät val­miu­det sekä ryh­mäs­sä työs­ken­te­lyyn että itse­näi­seen työ­hön. Aiem­pi koke­mus elin­tar­vi­kea­lal­ta kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta tar­joa­maan myös erit­täin kat­ta­va perehdytys!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­kau­pun­ki, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 17.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 6.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5220586