Kalan­pak­kaa­ja, Nauvo

Pii­pa­no­ja Oy etsii elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jää kesäsesonkiin!

Asiak­kaam­me Pii­pa­no­ja Oy on vuon­na 1990 perus­tet­tu nau­vo­lai­nen per­hey­ri­tys, joka on eri­kois­tu­nut kyl­mä­sa­vus­tet­tu­jen kala­tuot­tei­den val­mis­ta­mi­seen. Yri­tyk­sen tuo­te­per­hee­seen kuu­luu kyl­mä­sa­vus­tet­tu lohi, kir­jo­lo­hi, nie­riä, sii­ka ja silak­ka. Laa­dun var­mis­tuk­se­na toi­mii käsil­lä teke­mi­nen eikä raa­ka-ainei­den laa­dus­ta tin­gi­tä! Tuo­tan­to­ti­lat sijait­se­vat saa­ris­ton sydä­mes­sä, Nau­vos­sa, jos­sa yri­tys työl­lis­tää usei­ta into­hi­moi­sia ammat­ti­lai­sia, jot­ka työs­ken­te­le­vät rak­kau­des­ta kalaan. 

Työn kuvaus:

Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee moni­puo­li­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä kalan­val­mis­tus­pro­ses­sin eri työ­vai­heis­sa. Kaik­ki työ­vai­heet teh­dään käsin, jot­ta val­mii­den tuot­tei­den kor­kea laa­tu voi­daan var­mis­taa jokai­ses­sa työ­vai­hees­sa. Töi­tä on tar­jol­la aina­kin kesä­kuuk­si ja hei­nä­kuuk­si, ja työt jat­ku­vat mah­dol­li­ses­ti myös elo­kuus­sa. Työ­tä teh­dään 2–3 päi­vä­nä vii­kos­sa sopi­muk­sen mukaan.

Pii­pa­no­ja sijait­see Nau­vos­sa Prost­vi­kin kyläs­sä, yhden los­si­mat­kan pääs­sä man­te­reel­ta. Kau­em­pa­na asu­vil­ta töi­hin kul­ke­mi­nen vaa­tii siis oman auton käyttömahdollisuuden. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä työs­ken­te­le­mään her­kul­lis­ten kala­tuot­tei­den pariin merel­li­seen Nau­voon! Pii­pa­no­ja Oy tar­jo­aa sinul­le muka­van ja ren­non työ­po­ru­kan sekä kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen käy­tet­tä­viin mene­tel­miin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan. 

Odo­tam­me:

Etsim­me rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta työn­te­ki­jää, joka pys­tyy jous­ta­vas­ti työs­ken­te­le­mään kesä­se­son­gin aika­na. Työ­paik­ka sijait­see Nau­vos­sa, joten kau­em­pa­na asu­vil­ta odo­tam­me mah­dol­li­suut­ta pääs­tä kul­ke­maan töi­hin omaa autoa käyt­täen. Kaik­ki elin­tar­vi­kea­lan koke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Tär­kein­tä on posi­tii­vi­nen asen­ne, tark­ka työ­ote ja halu oppia lisää kala­tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­ta! Työ­hön edel­ly­te­tään hygieniapassia.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Nau­vo, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 23.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 9.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7130907