Kai­von­po­raa­ja St1 Lähie­ner­gial­le, Espoo, Hel­sin­ki, Vantaa

Tar­tu työ­hön, jol­la on tule­vai­suus! Etsim­me kai­von­po­raa­jaa ST1 Lähie­ner­gia Oy:lle.

St1 Lähie­ner­gia on suo­ma­lai­sen ener­giayh­tiö St1:n omis­ta­ma tytä­ryh­tiö, joka suun­nit­te­lee ja toteut­taa pai­kal­li­siin uusiu­tu­viin ener­gia­läh­tei­siin perus­tu­via läm­pö­lai­tok­sia. Yri­tys tar­jo­aa niin ikään elinkaari‑, asen­nus- ja huol­to­pal­ve­lut sekä iso­jen maa­läm­pö­kiin­teis­tö­jen etävalvontapalvelut. 

Työn kuvaus

ST1 Lähie­ner­gian kai­von­po­raa­ja­na työs­ken­te­let tii­mi­si kans­sa sanee­raus­koh­teis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Työ koos­tuu suu­rim­mak­si osak­si läm­pö­kai­vo­jen porauk­sis­ta eri syvyyk­sil­le saneerauskohteissa.

Sanee­raus­pro­jek­teis­sa tyy­pil­li­ses­ti pois­te­taan edel­li­nen läm­mön­läh­de esim. kau­ko­läm­pö, kor­va­ten se nyky­ai­kai­sel­la maalämpöjärjestelmällä.

Tar­joam­me

Tar­joam­me mer­ki­tyk­sel­li­sen työn hyväs­sä työ­tii­mis­sä, tun­ne­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa ener­gia-alan yri­tyk­ses­sä. Maa­läm­pö on tule­vai­suu­den läm­mi­tys­muo­to, joka aut­taa kiin­teis­tö­jä sääs­tä­mään läm­mi­tys­ku­luis­sa – tar­tu siis työ­hön, jol­la on tulevaisuus!

Saat työ­si tuek­si hyvä­hen­ki­sen tii­min sekä ison orga­ni­saa­tion tuen. ST1 Lähie­ner­gia tukee työn­te­ki­jöi­den­sä halua kehit­tyä työs­sä ja tar­jo­aa­kin mah­dol­li­suuk­sia lisä­kou­lut­tau­tu­mi­seen sekä osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen työssä.

Työ­so­pi­mus sol­mi­taan ensin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta kuu­den kuu­kau­den työs­ken­te­lyn jäl­keen on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä suo­raan asiak­kaal­le vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen (Inra-alan TES).

Odo­tam­me

Odo­tam­me sinul­ta läm­pö­kai­vo­jen porausa­lan osaa­mis­ta ja koke­mus­ta sekä teräs­put­kien puikkohitsaustaitoa.

Muut edel­ly­tyk­set:

  • C‑luokan ajo­kort­ti (ei ammattipätevyys)
  • Voi­mas­sa ole­vat työturvallisuus‑, tuli­työ- ja EA-kortit

St1 Lähie­ner­gias­sa työt teh­dään hyvä­hen­ki­sis­sä tii­meis­sä. Olet­han siis tii­mi­työ­tai­toi­nen ja haluat osal­ta­si pitää huol­ta hyväs­tä fii­lik­ses­tä työpaikalla?

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 15 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Fredrik Wik­ström puh. 0400 167 076 vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Infra-alan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 7.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 13.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8708834