Kai­vin­ko­neen­kul­jet­ta­ja, Uusi­maa

Haem­me nyt asiak­kaal­lem­me Uuden­maan alu­eel­le PYÖRÄKAIVINKONEENKULJETTAJAA.

Työ­tä­teh­dään arki­sin klo: 7 — 15.30 väli­se­nä aika­na.

Toi­vom­me että sinul­la on aiem­paa koke­mus­ta pyö­rä­alus­tai­sen kai­vin­ko­neen käy­tös­tä sekä voi­mas­sa ole­vat työ- ja tie­tur­va­kort­ti. Ajo­kort­ti ja oma auto on eduk­si. 

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti Lau­ra Itko­nen puh. 044 7373 900 (ma-pe 9–16) tai säh­kö­pos­tit­se laura.itkonen@henkilöstöliiga.fi. 

Asi­aak­kaam­me on Uudel­la­maal­la toi­mi­va yri­tys jon­ka pal­ve­lui­hin kuu­luu mm. raken­nus­ten poh­ja­työt, put­ki- ja salao­ja­työt sekä lin­ja­sa­nee­rauk­set. He toi­mi­vat ympä­ris­töä kun­nioit­taen ja hei­dän koneet ovat vähän ajatt­tu­ja sekä täyt­tä­vät pääs­tö­nor­mit. Koneet huol­le­taan sään­nöl­li­ses­ti. Kysees­sä siis vas­tuul­li­nen kump­pa­ni! Suu­ri­mas­sa osas­sa konei­ta he käyt­tä­vät 3D-ohjaus­ta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys, jol­la on toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Var­si­nais-Suo­mes­sa olem­me toi­mi­neet lähes 15 vuot­ta, ja vuo­des­ta 2019 olem­me jat­ka­neet menes­tys­ta­ri­naam­me myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.

Yhteys­hen­ki­lö: Hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti Lau­ra Itko­nen puh. 044 7373 900, säh­kö­pos­ti: laura.itkonen(at)henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Uusi­maa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 03.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 25.03.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1118392