Kai­vin­ko­neen­kul­jet­ta­ja, Kan­ta-Häme, Pirkanmaa

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kai­vin­ko­ne­kul­jet­ta­jaa Pir­kan­maal­le ja Kanta-Hämeeseen!

 

Työn kuvaus

Pir­kan­maal­le ja Kan­ta-Hämeen alu­eel­le hae­taan kai­vin­ko­neen­kul­jet­ta­jaa asia­kas­yri­tyk­seem­me. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa kesän lop­puun, mut­ta pidem­pään jat­koon on mahdollisuus.

Odo­tam­me sinulta

Aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta kai­vin­ko­neen­kul­jet­ta­jan teh­tä­vis­tä ja maa­kaa­pe­loin­nin, kuten säh­kö- ja kui­tu­kaa­pe­loin­nin teke­mi­ses­tä. Työ­tur­va- ja tie­tur­va­kort­ti vaa­di­taan teh­tä­vään. Alan kou­lu­tus kat­so­taan eduk­si, mut­ta ei ole pakol­li­nen. B‑ajokortti ja oma käy­tös­sä ole­va auto ovat työ­mai­den vaih­tu­vuu­den vuok­si pakollisia.

Tar­joam­me

Muka­van työn Suo­men kau­niis­sa kesäs­sä. Työ­koh­teet ovat Pir­kan­maan ja Kan­ta-Hämeen alu­eel­la, joten yöpy­mi­siin ei ole tar­vet­ta. Palk­kaus on kilpailukykyinen.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Kan­ta-Häme, Pir­kan­maa, Kan­ta-Häme, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 1 — 3 kk Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 7.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.6.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7612860