Kah­vi­la­työn­te­ki­jä, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kah­vi­la­työn­te­ki­jää mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen Tampereelle!

Työ sisäl­tää  asia­kas­pal­ve­lua ja kas­sa­työs­ken­te­lyä, täy­tet­ty­jen säm­py­löi­den val­mis­tus­ta, tuk­ku­ti­laus­ten teke­mis­tä sekä kah­vi­lan siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta. Työ­paik­ka sijait­see Hervannan/Ruskon alu­eel­la. Työ­ajat sijoit­tu­vat ma-pe klo 5.00–18.00 välil­le ja koko­nais­työ­ai­ka on 37,5h/vko. Työs­sä on kui­ten­kin mah­dol­li­suus myös noin 30h/vko osa-aikai­suu­teen. Työ­suh­de on 10kk mää­rä­ai­kai­nen sijai­suus. Työ­so­pi­mus sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja työt alka­vat huh­ti-tou­ko­kuun vaihteessa.

Odo­tam­me sinul­ta hygie­nia­pas­sia ja aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä. Lisäk­si toi­vom­me, että kyke­net hoi­ta­maan työ­si itse­näi­ses­ti ja pär­jäät kiiretilanteissakin. 

Tar­joam­me vaki­tui­sen ja kokoai­kai­sen työn, jos­sa työ­päi­vät eivät takuul­la käy tyl­sik­si. Palk­kaus mää­rit­tyy MaRa TES:n mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 040 1968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi, p. 040 196 8986
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­van hen­ki­lön löydyttyä
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: MaRa TES:n mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10958660