Kah­vi­la­työn­te­ki­jä, Espoo

Haem­me lei­po­mo­kah­vi­laan kah­vi­la­työn­te­ki­jää Isoon Omenaan!

Asiak­kaam­me on pit­kään toi­mi­nut, perin­tei­nen lei­po­mo­y­ri­tys, joka on tun­net­tu vah­vas­ta ammat­ti­tai­dos­taan sekä suo­si­tuis­ta lei­po­mo­kah­vi­lois­taan. Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat laa­duk­kaat lei­vät ja säm­py­lät sekä eri­lai­set kakut, pit­kot, vii­ne­rit, mun­kit ja suo­lai­set lei­von­nai­set. Yri­tys työl­lis­tää noin sata työn­te­ki­jää lei­po­mois­sa ja lei­po­mo­kah­vi­lois­sa ympä­ri Suomea.

Työn kuvaus:

Kah­vi­la­työn­te­ki­jä­nä pal­ve­let kah­vi­lan asiak­kai­ta, huo­leh­tien kah­vi­lan päi­vit­täi­sis­tä toi­mis­ta. Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu asia­kas­pal­ve­lun ja kas­sa­työs­ken­te­lyn lisäk­si esi­mer­kik­si kah­vi­lan siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta sekä kah­vi­la­tuot­tei­den esil­le panoa.

Työ­suh­de on pit­kä­kes­toi­nen ja työ­tun­te­ja on 30–40h/vko päi­vä­vuo­ros­sa. Lei­po­mo­kah­vi­la sijait­see Ison Ome­nan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, erit­täin hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Työn voi aloit­taa heti.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le muka­van kah­vi­la­työn arvos­te­tus­sa ja laa­duk­kaas­sa suo­ma­lai­ses­sa lei­po­mo­y­ri­tyk­ses­sä. Saat teh­tä­vii­si hyvän pereh­dy­tyk­sen ja viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan (Kau­pan TES).

Odo­tam­me:

Etsim­me oma­toi­mis­ta ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä työn­te­ki­jää pidem­pään työ­suh­tee­seen. Odo­tam­me toi­me­lias­ta työ­otet­ta, posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia. Kaik­ki aikai­sem­pi koke­mus kah­vi­la­työs­tä, kas­sa­työs­ken­te­lys­tä, asia­kas­pal­ve­lus­ta tai vaik­ka­pa kau­pan alas­ta kat­so­taan eduk­si. Asia­kas­pal­ve­lus­sa tar­vit­set suju­van suo­men kie­len taidon.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Toi­vom­me, että lähe­tät hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja teh­tä­vä täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä arki­sin klo 10–14: puh. 0400 167 793 / vantaa@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 16 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon! 

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 0400 167 793 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Uusi­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 6 — 12 kk Palk­kaus: Kau­pan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 21.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8822100