Kah­vi­lan lou­nas­kok­ki, Tampere

Etsim­me Munk­ki­mie­het Oy:n kah­vi­laan lou­nas­kok­kia asia­kas­pal­ve­lun ja ruo­an­lai­ton pariin!

Munk­ki­mie­het Oy on vuon­na 1983 alkun­sa saa­nut tam­pe­re­lai­nen lei­po­mo, joka val­mis­taa her­kul­li­sia lei­po­mo­tuot­tei­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Yri­tyk­sel­lä on myös suo­sit­tu­ja kah­vi­loi­ta, jois­sa voi naut­tia pait­si mauk­kais­ta lei­po­mo­tuot­teis­ta myös välit­tö­mäs­tä tun­nel­mas­ta. Munk­ki­mie­hil­lä on erin­omai­nen mai­ne alal­laan, ja nyt yri­tys etsii hyvän­tuu­li­seen poruk­kaan­sa lounaskokkia/kahvilatyöntekijää!

Työ sisäl­tää lou­nas­ruo­an päi­vit­täi­sen val­mis­tuk­sen (2–3 ruo­ka­la­jia), asia­kas­pal­ve­lua ja kas­sa­työs­ken­te­lyä, täy­tet­ty­jen säm­py­löi­den val­mis­tus­ta, tuk­ku­ti­laus­ten teke­mis­tä sekä kah­vi­lan siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta. Kah­vi­lat sijait­se­vat Mes­su­ky­läs­sä ja Rus­kos­sa, ja vuo­ro­ja on molem­mis­sa kah­vi­lois­sa. Työ­ajat sijoit­tu­vat ma-pe klo 5.00–18.00 välil­le ja koko­nais­työ­ai­ka on 37,5h/vko. Työs­sä on kui­ten­kin mah­dol­li­suus myös noin 30h/vko osa-aikai­suu­teen. Työ­so­pi­mus sol­mi­taan tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­va­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Odo­tam­me sinul­ta hygie­nia­pas­sia ja aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä. Lisäk­si toi­vom­me, että kyke­net hoi­ta­maan työ­si itse­näi­ses­ti ja pär­jäät kii­re­ti­lan­teis­sa­kin. Val­mius lou­nas­lis­to­jen suun­nit­te­luun kat­so­taan eduksi. 

Tar­joam­me vaki­tui­sen ja kokoai­kai­sen työn, jos­sa työ­päi­vät eivät takuul­la käy tyl­sik­si. Palk­kaus mää­rit­tyy MaRa TES:n mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Hen­ki­lös­tö­lii­ga. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 040 1968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi, p. 040 196 8986 Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: MaRa TES:n mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 10.2.2023 Ilmoi­tus jätet­ty: 1.2.2023 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10437654