Kah­vi­la­keik­kai­li­ja, Turku

Etsim­me reip­pai­ta ja innok­kai­ta keik­ka­työn­te­ki­jöi­tä kah­vi­loi­den astiahuoltokeikoille!

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let kah­vi­loi­den tai lou­nas­ra­vin­to­loi­den keit­tiöis­sä ja työn­ku­vaa­si voi kuu­lua esi­mer­kik­si astia­huol­toa ja blok­kaus­ta sekä ylei­sen siis­tey­den yllä­pi­toa, kuten pöy­tien pyyh­ki­mis­tä. Työ saat­taa sisäl­tää myös esi­val­mis­tus­ta ja esi­mer­kik­si vit­rii­ni­tuot­tei­den valmistusta. 

Työ­tä teh­dään arki­päi­vi­sin ja työ­kei­kat sijoit­tu­vat ylei­ses­ti klo 7–15 välil­le. Kaik­ki keik­ka­koh­teet sijait­se­vat Turus­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Työ sopii osa-aikais­ta keik­ka­työ­tä etsi­väl­le esi­mer­kik­si opin­to­jen oheen. 

Odo­tam­me:

Odo­tam­me sinun ole­van rei­pas ja oma-aloit­tei­nen. Koke­mus alan töis­tä ei ole vält­tä­mä­tön­tä, sil­lä teh­tä­viin ollaan val­mii­ta pereh­dyt­tä­mään. Olet posi­tii­vi­nen ja yhteis­työ­ky­kyi­nen ja sinul­la on teho­kas työote!

Toi­vom­me haki­jal­ta hygie­nia­pas­sia, mut­ta sekään ei ole vält­tä­mä­tön. Edel­ly­täm­me tähän teh­tä­vään hyvää suo­men kie­len tai­toa ja täysi-ikäisyyttä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Osapäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan B1 TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 27.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13532146