Jul­ki­si­vua­sen­ta­ja, Turku

Suo­men Ohut­le­vy­asen­nus etsii useam­paa jul­ki­si­vua­sen­ta­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me Suo­men Ohut­le­vy­asen­nus Oy on vuon­na 1984 perus­tet­tu jul­ki­si­vu­ra­ken­tei­den eri­kois­lii­ke, joka on eri­kois­tu­nut kiin­teis­tö­jen jul­ki­si­vusa­nee­rauk­siin ja uudis­ra­ken­nus­ten jul­kis­ver­hoi­lui­hin. Yri­tys toi­mii Var­si­nais-Suo­mes­sa, Uudel­la­maal­la, Kan­ta-Hämees­sä, Pir­kan­maal­la ja Sata­kun­nas­sa. He tar­joa­vat asiak­kail­leen koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua huo­leh­tien pro­jek­tin ete­ne­mi­ses­tä esi­suun­nit­te­luas­teel­ta pro­jek­tin val­mis­tu­mi­seen saakka.

Työn kuvaus:

Jul­ki­si­vua­sen­ta­jan työ­hön kuu­luu moni­puo­li­sia kiin­teis­tö­jen ja uudis­ra­ken­nus­ten jul­ki­si­vusa­nee­rauk­siin ja ‑ver­hoi­lui­hin liit­ty­viä työ­teh­tä­viä. Työ on pää­asias­sa ulko­työ­tä. Run­got ja vil­loi­tuk­set teh­dään kor­kei­ta mas­to­la­vo­ja käyt­täen, joten työs­sä ei saa pelä­tä kor­kei­ta paikkoja!

Työ­ai­ka on arki­sin klo 7:00–15:30. Etsim­me pit­kä­ai­kai­sia työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka voi­si­vat aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian.

Suo­men Ohut­le­vy­asen­nus Oy:n toi­mi­pis­te on Lie­dos­sa, mut­ta töi­tä teh­dään Turus­sa Hepo­kul­lan alu­eel­la. Työ­koh­tei­siin pää­see kul­ke­maan myös jul­ki­sel­la liikenteellä.

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja täy­täm­me pai­kan heti löy­det­tyäm­me sopi­van tekijän!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn moni­puo­lis­ten asen­nus- ja ver­hoi­lu­teh­tä­vien paris­sa. Suo­men Ohut­le­vy­asen­nus Oy tar­jo­aa kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen yri­tyk­seen ja työ­teh­tä­viin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me rei­pas­a­sen­tei­sia asen­ta­jia, joil­la on jo jon­kin ver­ran koke­mus­ta raken­nus­työ­maal­la työs­ken­te­lys­tä. Työs­sä vaa­di­taan voi­mas­sa ole­vaa työ­tur­val­li­suus­kort­tia. Tuli­työ­kort­ti kat­so­taan eduk­si, sil­lä työs­sä saa­te­taan käyt­tää myös laik­ka­ko­net­ta. Odo­tam­me hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, oppi­mis­ha­lua ja mah­dol­li­suut­ta sitou­tua pidem­piai­kai­seen työhön.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 12–14), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Talon­ra­ken­nusa­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 17.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 4.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5181247