Jake­luau­ton­kul­jet­ta­ja, Turku

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kul­je­tus­teh­tä­viin jakeluautonkuljettajaa!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on pit­käi­käi­nen puu­tar­ha-alan yri­tys, jon­ka juu­ret ulot­tu­vat jopa 1920-luvul­le asti. Puu­tar­han vil­je­lys­toi­min­nas­sa kes­ki­ty­tään pää­asias­sa tulp­paa­nien vil­je­lyyn, sekä kas­va­vas­sa mää­rin seson­ki­tuot­tei­siin, kuten kesä­kuk­kiin ja syö­tä­viin yrt­tei­hin ja tai­miin. Yri­tyk­sen toi­min­nas­sa kes­keis­tä on koti­mai­suus ja lähi­tuo­tan­to. Yri­tys työl­lis­tää noin 50 hen­ki­löä Turun toimipisteellään.

Työn kuvaus:

Jake­luau­ton kul­jet­ta­ja­na työ­päi­vä­si aika­na kul­je­tat tuot­tei­ta eri toi­mi­pis­tei­siin, jot­ka sijait­se­vat Turun ja Hel­sin­gin väli­maas­tos­sa. Mat­ka­si tait­tuu muka­vas­ti kuor­ma-autoa ajaen, ja vas­taat sii­tä, että tuot­teet pää­ty­vät mää­rän­pää­hän ehji­nä ja ajal­laan. Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu myös kuor­man las­taus­ta, pur­kua sekä kiin­ni­tys­teh­tä­viä. Tapaat työ­päi­vän aika­na toi­mi­pis­teis­sä yri­tyk­sen asiak­kai­ta, joten työ­teh­tä­viin kuu­luu myös jon­ki­nas­tei­sia asiakaspalvelutehtäviä.

Työ­tä teh­dään arki­päi­vi­sin, 2–3 päi­vä­nä vii­kos­sa. Työ­päi­vät kes­tä­vät kes­ki­mää­rin noin 8 tun­tia. Työ alkaa heti ja jat­kuu kesä­kuun loppuun.

Tar­joam­me:

Muka­van kul­je­tus­puo­len työ­teh­tä­vän raik­kai­den viher­tuot­tei­den paris­sa. Päi­vän aika­na et pää­se kyl­läs­ty­mään, kun mai­se­mat vaih­tu­vat päi­vit­täin. Saat hyvää, arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja käyt­töö­si ajan­mu­kai­set työ­vä­li­neet. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä kul­jet­ta­jan ammat­ti­pä­te­vyyt­tä ja BC-ajo­kort­tia. Olet mah­dol­li­ses­ti jo kul­je­tusa­lan työ­teh­tä­viä teh­nyt ja olet vas­tuun­tun­toi­nen ja ammat­ti­tai­toi­nen kuski.

Kul­jet­ta­jan toi­mit yri­tyk­sen kas­voi­na asiak­kaal­le, joten toi­vom­me sinun ole­van rei­pas ja asiakaspalveluhenkinen.

 Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi, 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16).
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Puu­tar­ha-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 25.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7150011