IV-Huol­toa­sen­ta­ja, Ylöjärvi

Etsim­me Asiak­kaal­lem­me IV-Huol­toa­sen­ta­jaa Pir­kan­maan alueelle

Työn­ku­va moni­puo­li­set huol­to­työt mm. ilman­vaih­don puh­dis­tuk­set, ilma­mää­rien sää­tö ja mit­taus­ta ja eri­lai­set asen­nuk­set. Työ­tä teh­dään Pir­kan­maan alu­eel­la ja työ­ai­ka on 07.00–15.30, osit­tain liu­ku­va työ­ai­ka. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan ja sopi­mus teh­dään suo­raan asiak­kaam­me kanssa.

Odo­tam­me aikai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä ja vas­taa­van­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä, mut­ta sinun ei tar­vit­se hal­li­ta kaik­kia työ­vai­hei­ta kun­nol­la, kun­han osa teh­tä­vis­tä luon­nis­tuu. Tär­keä­nä kri­tee­ri­nä on kui­ten­kin haki­jan halu oppia ja kehit­tyä työssä. 

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan, hyvän ja tii­viin työ­po­ru­kan sekä ammat­ti­tai­toi­sen tii­min tuen ja palk­kauk­sen osaa­mi­sen mukaan. Asia­kas tar­jo­aa myös työn­te­ki­jöil­leen vapaa-ajan tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen, sekä eri­lai­sia kou­lu­tuk­sia ja mui­ta työ­suh­de etuja. 

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat arki­sin 9.00–16.00 Pek­ka Aar­niol­ta puh. 040 160 1902 / pekka.aarnio@henkilostoliiga.fi.

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kans­sa.

Yhteys­hen­ki­lö: Pek­ka Aar­nio, 040 160 1902, pekka.aarnio@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Ylö­jär­vi, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Pel­ti ja eris­ty­sa­lan TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 2.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9594071