IV-asen­ta­ja, Tampere

Etsim­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me IV-asentajaa.

Työn kuvaus:

Työ­päi­vä­si koos­tu­vat ilman­vaih­to­ka­na­vien asennus‑, huol­to- ja kor­jaus­töis­tä. Työ­tä teh­dään Pir­kan­maan alu­eel­la. Kysees­sä on koko­päi­vä­työ ja työ­so­pi­mus teh­dään tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaksi.

Toi­vom­me sinulta:

  • vähin­tään kah­den vuo­den työ­ko­ke­mus­ta alalta
  • itse­näis­tä työs­ken­te­ly­tai­toa ja tiimityötaitoja
  • asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä 

Kiin­nos­tuit­ko?

Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja haus­ta antaa Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 196 8986. aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 25.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 11.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5255544