IV-asen­ta­ja, Helsinki

Etsim­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me IV-asen­ta­jaa ilman­vaih­don asen­nus ja korjaustöihin. 

Työn kuvaus:

Työn­ku­va on todel­la moni­puo­li­nen. Teh­tä­viin kuu­luu via­net­sin­tä ja sel­vi­tys, sekä kor­jaus. Työt voi­vat olla iso­ja tai pie­niä, esim. kor­vausil­ma­vent­tii­lien asen­nus­töi­tä, tai IV-konei­den puhal­ti­mien ja pat­te­rei­den vaih­to­ja.  

Toi­vom­me sinulta

  • työ­ko­ke­mus­ta ilmanvaihtotyöstä
  • itse­näis­tä työs­ken­te­ly­tai­toa ja tiimityötä
  • asia­kas­läh­töi­nen ajat­te­lu­ta­pa ja joukkuehenkeä 
  • työ­ko­ke­mus IV-asen­nus­töis­tä kat­so­taan eduksi

Kysees­sä on koko­päi­vä­työ ja työ­so­pi­mus teh­dään tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaksi.

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa pis­tä hake­mus­ta tule­maan mei­dän jär­jes­tel­män kaut­ta, tai lai­ta säh­kö­pos­til­la hake­mus­ta osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi . Lisä­tie­to­ja haus­ta antaa HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­ka 044‑7373-900

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

 

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka janne.muotka@henkilostoliiga.fi 0447373900 Työ­pai­kan osoi­te: Hel­sin­ki, Uusi­maa Työ alkaa: Heti kun sopi­va hen­ki­lö löy­tyy Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 24.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 2.9.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 4864046