Huol­to­tek­nik­ko, Uusi­maa, Vantaa

Huol­to­tek­nik­ko

Haem­me nyt labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lai­te­huol­toi­hin eri­kois­tu­neel­le asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me huol­to­tek­nik­koa Vantaalle. 

Työn kuvaus:

Työ sisäl­tää labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lait­tei­den asen­nuk­sia, mää­rä­ai­kais­huol­to­ja, tar­kas­tuk­sia, päi­vi­tyk­siä ja vikakorjauksia.

Työ sisäl­tää ajoit­tain liik­ku­mis­ta ja yöpy­mis­tä Suo­men alu­eel­la, mat­kus­ta­mi­sen mää­rä vaih­te­lee pal­jon. Jos­kus ollaan viik­ko tai kak­si toi­mi­pis­te­paik­ka­kun­nan (Van­taa) lähiym­pä­ris­tös­sä ja toi­si­naan muu­ta­ma viik­ko reis­sun päällä.

Toi­vom­me sinulta: 

  • hyviä IT-tai­to­ja (MS Office-ohjel­mien käyttö)
  • suju­vaa suo­men ja englan­nin­kie­len­tai­toa (suul­li­nen ja kirjallinen)

Lisäk­si toi­vom­me sinul­ta jotain seuraavista:

  • koke­mus­ta labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lai­te alalta
  • koke­mus­ta väli­ne­huol­lon lai­te­huol­to­jen parista
  • sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta (esim. sai­raa­lae­lekt­ro­nii­kan opin­not tai tek­ni­nen amma­til­li­nen koulutus)
  • käy­tän­nön koke­mus­ta eri­lais­ten lait­tei­den huol­los­ta ja kor­jaa­mi­ses­ta (pesu­ko­neet, tulos­ti­met jne.)

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Voit lait­taa hake­muk­sen tule­maan suo­raan jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, tai suo­raan säh­kö­pos­tiin: janne.muotka@henkilostoliiga.fi . Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit soit­taa tai lähet­tää teks­ti­vies­til­lä HR-koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­le: 0447373900, tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka 0447373900 janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 24.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 30.9.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5165282