Huol­to­mes­ta­ri, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Tam­pe­reel­le huoltomestaria!

Teh­tä­vä­si on vas­ta­ta eri­lais­ten kiin­teis­tön­hoi­to­pal­ve­lu­jen toteu­tu­mi­ses­ta. Käy­tän­nös­sä siis las­ket tar­jouk­sia ja vas­taat nii­den toteut­ta­mi­ses­ta tii­min kans­sa. Työs­ken­te­let siis tii­viis­sä yhteis­työs­sä asiak­kai­den sekä ali­hank­ki­joi­den kans­sa. Täs­sä työs­sä jokai­nen päi­vä on eri­lai­nen! Työ­suh­de on vaki­tui­nen ja kokoai­kai­nen. Työt alka­vat heti sopi­van teki­jän löy­dyt­tyä ja työ­suh­de sol­mi­taan suo­raan asiak­kaam­me kanssa. 

Odo­tam­me haki­joil­ta teh­tä­vään sovel­tu­vaa kiin­teis­tö­alan kou­lu­tus­ta (huol­to­mes­ta­ri, ‑tek­nik­ko, tai ‑insi­nöö­ri) sekä aiem­paa koke­mus­ta moni­puo­li­sis­ta kiin­teis­tön­hoi­don teh­tä­vis­tä. Ongel­ma­rat­kai­su­tai­dot, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syys sekä hyvä orga­ni­soin­ti­ky­ky ovat täs­sä työs­sä erit­täin tär­kei­tä. Työs­ken­te­ly­ot­teel­ta­si olet itseoh­jau­tu­va ja sinul­ta löy­tyy hyvät esi­mies- sekä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Lisäk­si teh­tä­väs­sä vaa­di­taan hyvä suo­men ja englan­nin kie­len tai­to sekä oman auton käyttömahdollisuus.

Tar­joam­me:

  • vaki­tui­sen työn kas­va­vas­sa yhtiössä
  • osaa­mis­ta vas­taa­van palk­kauk­sen ja kat­ta­van vali­koi­man henkilökuntaetuja
  • työ­ter­veys­huol­los­sa myös laa­jat sairaudenhoitopalvelut.

Haas­tat­te­lem­me haki­joi­ta jo hakuai­ka­na ja teh­tä­vä täy­te­tään heti oikean hen­ki­lön löydyttyä.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kans­sa.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian/Sopimuksen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12117234