Huol­toin­si­nöö­ri, Vantaa

Etsim­me nyt labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lai­te­huol­toi­hin eri­kois­tu­neel­le Inter­med Oy:lle kah­ta huol­toin­si­nöö­riä vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Van­taan toi­mi­pis­tee­seen. Inter­med Oy tekee yhteis­työ­tä alan joh­ta­vien yri­tys­ten kans­sa ja sen toi­min­ta kat­taa koko Suomen.

Työn kuvaus

Huol­toin­si­nöö­ri­nä työ­päi­vä­si vaih­te­le­vat eri­lais­ten lait­tei­den ja asiak­kai­den paris­sa ja työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät lait­tei­den asen­nuk­sia, mää­rä­ai­kais­huol­to­ja, tar­kas­tuk­sia, päi­vi­tyk­siä ja vikakorjauksia.

Työs­sä pää­set käyt­tä­mään kor­jaus­tai­to­ja­si ja rat­kai­se­maan päi­vit­täin eri­lai­sia labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lait­tei­siin liit­ty­viä ongelmatilanteita.

Työ sisäl­tää ajoit­tain pal­jon­kin liik­ku­mis­ta Suo­men alu­eel­la. Mat­kus­ta­mi­sen mää­rä vaih­te­lee, toi­si­naan ollaan viik­ko tai pari toi­mi­pis­te­paik­ka­kun­nan lähiym­pä­ris­tös­sä ja toi­si­naan jopa viik­ko tai kak­si perä­jäl­keen reis­sus­sa. Osal­lis­tut myös vuo­sit­tain ulko­mail­la tapah­tu­viin tehdaskoulutuksiin.

Tar­joam­me

Tar­jol­la on vaki­tui­nen työ­paik­ka alan huip­pu­lait­tei­den paris­sa! Työs­sä­si kehi­tyt huol­ta­mie­si lait­tei­den asian­tun­ti­jak­si ja pää­set myös vuo­sit­tain teh­das­kou­lu­tuk­siin ulko­mail­la. Työ­si on itse­näis­tä ja palkitsevaa.

Työ­paik­ka­na Inter­med tar­jo­aa pie­nen koti­mai­sen yhtiön välit­tö­män työil­ma­pii­rin, auto- ja puhe­li­ne­dun, lii­kun­tae­dun sekä kivan työporukan.


Odo­tam­me

Haem­me tek­ni­ses­ti moni­puo­lis­ta, vas­tuul­lis­ta huol­lon ammat­ti­lais­ta, jol­le asia­kas­tyy­ty­väi­syys sekä tark­ka työ­ote ovat tär­kei­tä. Toi­vom­me, että moti­voi­dut tek­ni­sis­tä haas­teis­ta ja ongel­man­rat­kai­sus­ta. Olet val­mis mat­kus­ta­maan sään­nöl­li­ses­ti ja mat­kus­ta­mi­nen sopii elämäntilanteeseesi.

Toi­vom­me sinul­ta moni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta elekt­ro­niik­ka­huol­los­ta. Eri­tyi­ses­ti arvos­tam­me koke­mus­ta labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lai­te alal­ta tai väli­ne­huol­lon lai­te­huol­to­jen paris­ta. Kou­lu­tus­taus­ta­si voi olla jokin sovel­tu­vaa tek­ni­nen koulutus.

Täs­sä työs­sä tar­vit­set MS Office ‑ohjel­mien käyt­tö­tai­toa sekä tie­to­tek­nis­tä näp­pä­ryyt­tä – otat hal­tuun uudet­kin ohjel­mis­tot tar­vit­taes­sa. Suju­van suo­men kie­len lisäk­si tar­vit­set suju­van suul­li­sen sekä kir­jal­li­sen englan­nin kie­len tai­don, sil­lä lait­tei­siin liit­ty­vis­tä asiois­ta kom­mu­ni­koi­daan englan­nik­si lai­te­val­mis­ta­jien kanssa.

Haku­pro­ses­si

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Lähe­tät­hän hake­muk­se­si ja CV:n mah­dol­li­sim­man pian hakulomakkeella.

Huo­maat­han, että rek­ry­toin­nis­ta vas­taa Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen, Inter­med Oy:n kanssa.

Herä­si­kö kysyt­tä­vää? Lisä­tie­dot: Piia Savo­lai­nen puh. 0207 129 605 / piia.savolainen@henkilostoliiga.fi, ajal­la 10.–12.8. klo 10.00–14.00 ja 16.–18.8. klo 10.00–14.00 

Yhteys­hen­ki­lö: Piia Savo­lai­nen puh. 0207 129 605 / piia.savolainen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 21.8.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.7.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8019777