Huol­toin­si­nöö­ri, Tam­pe­re, Oulu

Inter­med Oy on labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lai­te­huol­toi­hin eri­kois­tu­nut suo­ma­lai­nen yri­tys, joka on toi­mi­nut alal­la jo lähes 30 vuot­ta. Yri­tyk­sen toi­mi­pis­teet sijait­se­vat Van­taal­la, Tam­pe­reel­la, Kuo­pios­sa ja Oulus­sa, ja toi­min­ta kat­taa koko Suomen.

HUOLTOINSINÖÖRI (Oulun toi­mi­pis­te)
Haem­me moni­puo­lis­ta elekt­ro­nii­kan ja lai­te­kor­jauk­sen osaa­jaa Inter­me­din Oulun toi­mi­pis­tee­seen, eläk­keel­le jää­vän työn­te­ki­jän työn jatkajaksi.

Työ­teh­tä­vät hyvin­kin eri­lais­ten lait­tei­den ja asiak­kai­den paris­sa sisäl­tä­vät lait­tei­den asen­nuk­sia, mää­rä­ai­kais­huol­to­ja, tar­kas­tuk­sia, päi­vi­tyk­siä ja vikakorjauksia.

Työs­sä menes­ty­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ää on eri­tyi­ses­ti tek­ni­sen osaa­mi­se­si moni­puo­li­suus, tark­ka työ­ote ja hyvä ongel­man­rat­kai­su­ky­ky. Haluat ehdot­to­mas­ti teh­dä työ­tä käsil­lä­si, tava­ta uusia ihmi­siä sekä liik­kua pai­kas­ta toi­seen. Työ on hyvin itsenäistä. 

Olet val­mis mat­kus­ta­maan ja mat­kus­ta­mi­nen sopii elä­män­ti­lan­tee­see­si, sil­lä työ sisäl­tää ajoit­tain pal­jon liik­ku­mis­ta Poh­jois- Suo­men, Poh­jan­maan ja Kai­nuun alu­eel­la. Alku­vai­hees­sa sinul­la tulee olla mah­dol­li­suus viet­tää joi­ta­kin viik­ko­ja — 2 kk Van­taan toi­mi­pis­tees­sä, jos­sa saat pereh­dy­tyk­sen työ­teh­tä­viin (Inter­med jär­jes­tää majoi­tuk­sen). Mat­kus­ta­mi­sen mää­rä työs­sä vaih­te­lee, toi­si­naan ollaan viik­ko tai pari toi­mi­pis­te­paik­ka­kun­nan lähiym­pä­ris­tös­sä ja toi­si­naan viik­ko tai kak­si perä­jäl­keen reis­sus­sa. Muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa työn­te­ki­jät osal­lis­tu­vat myös ulko­mail­la tapah­tu­viin tehdaskoulutuksiin.

Täs­sä työssä:

  • Työs­ken­te­let labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lait­tei­den asen­nus­ten ja huol­to­jen parissa
  • Lisäk­si teet tar­kas­tuk­sia ja vikakorjauksia
  • Mat­kus­tat sään­nöl­li­ses­ti ympä­ri Poh­jois-Suo­mea ja muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa myös ulkomaille

Arvos­tam­me:

  • Koke­mus­ta labo­ra­to­rio- ja lää­kin­tä­lai­te alal­ta tai väli­ne­huol­lon lai­te­huol­to­jen parista
  • Sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta (esim. sai­raa­lae­lekt­ro­nii­kan opin­not, tek­nis­tä amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta tm. vastaavaa).
  • Käy­tän­nön työ­ko­ke­mus­ta eri­lais­ten lait­tei­den huol­los­ta ja kor­jaa­mi­ses­ta — pesu­ko­neet, tulos­ti­met, autot, ym. Kai­ken­lai­nen käsil­lä teke­mi­sen tai­to kat­so­taan eduksi.
  • Mat­kus­tus­val­miut­ta
  • MS Office-ohjel­mien käyt­tö­tai­toa ja tie­to­tek­nii­kan ymmärtämistä
  • Suju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len suul­lis­ta ja kir­jal­lis­ta taitoa

Tar­joam­me:

Inter­med tar­jo­aa pie­nen yhtiön välit­tö­män työil­ma­pii­rin, itse­näi­sen työn, auto- ja puhe­li­ne­dun sekä lii­kun­ta­li­put, huip­pu­ki­vat työ­ka­ve­rit sekä mui­ta muka­via lisäe­tu­ja, jois­ta ker­rom­me lisää haas­tat­te­lun yhtey­des­sä. Lisä­tie­toa meis­tä löy­tyy verk­ko­si­vuil­tam­me www.intermed.fi

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­muk­se­si ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen vii­meis­tään 30.11.2021.

Hake­muk­sia käsi­tel­lään jo hakuai­ka­na ja olem­me kaik­kiin haki­joi­hin yhteydessä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­nen puh. 0401968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti eli työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan Inter­me­din kanssa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 196 8986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Oulu, Pir­kan­maa, Poh­jois-Poh­jan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 30.11.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 8.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5567338