Huol­toa­sen­ta­ja reis­su­pro­jek­tiin, Jyväs­ky­lä, Vii­ta­saa­ri, Tam­pe­re, Virrat

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Vir­tain Hit­saus­pal­ve­lu Oy:lle osaa­via ja luo­tet­ta­via HUOLTOASENTAJIA met­sä­teol­li­suu­den eri työ­koh­teis­sa teh­tä­viin vuosihuoltoihin. 

Vir­tain Hit­saus­pal­ve­lu Oy on metal­lia­lan yri­tys, joka tar­jo­aa metal­lia­lan eri­tyis­osaa­mis­ta. Yri­tyk­sen avain­osaa­mis­ta ovat puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den lait­tei­den val­mis­tus, asen­nus ja huol­to­pal­ve­lut, jois­ta yri­tyk­sel­le on kart­tu­nut koke­mus­ta jo yli nel­jän vuo­si­kym­me­nen ajalta.

Teh­tä­vä­nä­si on toi­mia osa­na asiak­kaan omaa huol­to­tii­miä. Suo­ri­tat huol­to­töi­tä, kor­jauk­sia ja mah­dol­li­sia lai­tea­sen­nuk­sia eri­lai­sis­sa mekaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den ympä­ris­töis­sä. Osaat toi­mia jous­ta­vas­ti tii­viis­sä työ­po­ru­kas­sa ja pys­tyt sitou­tu­maan vuo­si­huol­lois­sa ennal­ta mää­ri­tel­tyi­hin aikatauluihin.

Pro­jek­ti alkaa vii­kol­la 28 ja työ­tä teh­dään vii­koit­tain pää­asias­sa maa­nan­tai — tors­tai väli­sel­lä aika­jak­sol­la. Alus­ta­va työ­pro­jek­tin kes­to on vii­kon 36 lop­puun asti. Koh­teet sijait­se­vat Kes­ki-Suo­mes­sa, Poh­jan­maal­la sekä Savossa. 

Lisäk­si odo­tam­me Sinul­ta seu­raa­via valmiuksia:

  • teh­tä­vään sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta tai työkokemusta
  • eri­lais­ten työ­ka­lu­jen käyt­tö­ko­ke­mus­ta ja puik­ko­hit­saus­tai­toa (ei tar­vi­ta luokkia)
  • koke­mus­ta put­ki­hit­sauk­ses­ta (Tig hitsaus)
  • koko­nai­sym­mär­rys­tä tul­ki­ta tek­ni­siä piirustuksia
  • tuli­työ- ja työ­tur­val­li­suus­kort­tia (ea-kort­ti on eduk­si, mut­ta ei pakollinen)
  • halua ja val­miut­ta liik­ku­vaan työhön

Tar­joam­me Sinulle:

  • Koke­mus­ta­si ja osaa­mis­ta­si vas­taa­van pal­kan + päivärahan
  • Hyvän ja luo­tet­ta­van työ­nan­ta­jan tuen koko pro­jek­tin ajalle
  • Asu­mi­sen kus­sa­kin työkohteessa
  • Uusia työ­mah­dol­li­suuk­sia myös tulevaisuudessa

Haku­pro­ses­si:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä ja koet ole­va­si etsi­mäm­me hen­ki­lö! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti vain paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä vii­meis­tään kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja työ­teh­tä­väs­tä antaa Vesa Suo­mi­nen, puh. 040 307 5011, vesa.suominen@henkilöstöliiga.fi

Hake­muk­set haluai­sim­me vii­meis­tään 14.6.2023 men­nes­sä. Toi­mi kui­ten­kin ripeäs­ti, sil­lä työn­te­ki­jä­va­lin­to­ja teh­dään mah­dol­li­ses­ti jo hakuaikana.


Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Jyväs­ky­lä, Vii­ta­saa­ri, Tam­pe­re, Vir­rat, Kes­ki-Suo­mi, Pirkanmaa
Työ alkaa: 10.7.2023.
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Tun­ti­palk­ka + päivärahat
Paik­ko­jen lkm: 4
Haku päät­tyy: 14.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12119682